"เรืองไกร" ร้อง ป.ป.ช. สอบบัญชีทรัพย์สิน "พิบูลย์"

2023-11-20 10:54:33

"เรืองไกร" ร้อง ป.ป.ช. สอบบัญชีทรัพย์สิน "พิบูลย์"

Advertisement

"เรืองไกร" ร้อง ป.ป.ช. สอบบัญชีทรัพย์สิน "พิบูลย์ รัชกิจประการ"

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า จากการนำบัญชีทรัพย์สิน รายได้ เงินได้พึงประเมิน ของ ส.ส. พิบูลย์ รัชกิจประการ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. รวม 3 ครั้ง คือ กรณี เข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62  กรณี พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 และกรณี เข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 66 มาลงในตาราง Excel พบข้อสังเกตหลายประการที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป ดังนี้ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 ทำไม บัญชีทรัพย์สิน จึงแตกต่างกัน 810,000 บาท เพราะยอดรวมทรัพย์สินที่แจ้งไว้ 2,258,184,636.95 บาท แต่เมื่อนำตัวเลขทรัพย์สินแต่ละรายการมาลงในตาราง Excel แล้วตั้งค่าคำนวณ จะได้ยอดรวมทรัพย์สินเป็น 2,258,994,636.95 บาท ทำไม นายพิบูลย์ แจ้งรายได้จากการให้เช่าที่ดิน – เกาะหลีเป๊ะ ไว้ด้วย 4,000,000 บาท ที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะดังกล่าว ตรงกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงใด และค่าเช่าดังกล่าวนำไปเสียภาษี หรือไม่

กรณี พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 66 ทำไม จึงมีทรัพย์สิน/สุทธิ เพิ่มขึ้นมาจากที่แจ้งไว้เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 เป็นจำนวนเงิน 155,141,198.51 บาท ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับรายได้รายจ่ายในแต่ละปีหรือไม่ รายได้ที่เพิ่มขึ้น ต้องนำไปเสียภาษี หรือไม่

กรณี เข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 นายพิบูลย์ แจ้งยอดรายได้ที่ควรนำไปเสียภาษีบุคคลธรรมดา คือ รายได้เงินเดือน 1,362,720 บาท รายได้จากการให้เช่าที่ดิน 4,005,000 บาท รายได้จากการทำนากุ้ง 18,919,881.54 บาท แต่ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา แจ้งยอดเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) จำนวน 1,362,720 บาท ซึ่งยอดรายได้จากการให้เช่าที่ดิน น่าจะมีมาตั้งแต่ 25 พ.ค. 62 กรณี จึงมีเหตุที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า รายได้จากการให้เช่าที่ดิน 4,005,000 บาท รายได้จากการทำนากุ้ง 18,919,881.54 บาท มีการนำไปรวมเสียภาษีต่อกรมสรรพากร หรือไม่ และรายได้จากการให้เช่าที่ดิน 4,005,000 บาท ยังเป็นที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ หรือไม่ เหตุใดไม่ระบุคำว่า “หลีเป๊ะ” เช่นเดียวกับการยื่นบัญชีปี 2562 และรายได้จากการทำนากุ้ง 18,919,881.54 บาท นั้น นากุ้งมีการทำมาตั้งแต่เมื่อใด ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใด

นายเรืองไกร สรุปว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือไปแล้วทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ ป.ป.ช. ทำการตรวจสอบนายพิบูลย์ รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยถูกต้อง หรือไม่ เสียภาษีครบถ้วน หรือไม่ ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นสันพันธ์กับรายได้รายจ่ายแต่ละปี หรือไม่