สบส.ส่งทีมประเมินโครงสร้างอาคาร รพ.14 แห่ง

2023-11-18 12:37:49

 สบส.ส่งทีมประเมินโครงสร้างอาคาร รพ.14 แห่ง

Advertisement

สบส.ส่งทีม MSERT เข้าประเมินโครงสร้างอาคารสถานพยาบาล 14 แห่ง ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมียนมา

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.66 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า จากกรณี การเกิดแผ่นดินไหว ในเช้าวันที่ 17 พ.ย.66 ณ รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งสามารถรับรู้ความสั่นไหวได้ทั่วภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้มากที่สุด ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่ออาคารสถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่ง กรม สบส.จึงสั่งการให้ทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) หรือทีมวิศวกรฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย วิศวกรเครื่องมือแพทย์ และวิศวกรโยธา ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 และ 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารของสถานพยาบาลใน 3 จังหวัด ทั้ง 14 แห่ง ประกอบด้วย


1.  จ.เชียงราย ได้แก่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลแม่ลาว, โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร, โรงพยาบาลแม่จัน, โรงพยาบาลพาน, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ, โรงพยาบาลเชียงแสน, โรงพยาบาลพญาเม็งราย, โรงพยาบาลดอยหลวง, โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลแม่สาย

2. จ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลเชียงดาว

3. จ.สกลนคร ได้แก่ โรงพยาบาลสกลนครเพื่อประเมินความเสี่ยง และฟื้นฟูอาคารสถานพยาบาลในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง พร้อมกำชับทีมเอ็มเสิร์ท ให้เฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้รับบริการ ตลอด 24 ชม.

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า ปัจจุบัน โครงสร้างอาคารเดิมของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว ทางกองแบบแผน กรม สบส.ได้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงโครงสร้างให้มีความมั่นคง แข็งแรงสามารถต้านทานการสั่นสะเทือนหากเกิดแผ่นดินไหวแล้ว ส่วนอาคารที่ก่อสร้างใหม่ กองแบบแผน ได้ออกแบบให้เป็นอาคารต้านแผ่นดินไหว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน จึงสามารถมั่นใจได้ว่าอาคารสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีความมั่นคง สามารถรองรับสถานการณ์แผ่นดินไหวได้