สธ. เผยไทยยังไม่มีส้วมใช้ 44,000 ครัวเรือน

2023-11-16 16:38:04

สธ. เผยไทยยังไม่มีส้วมใช้ 44,000 ครัวเรือน

Advertisement

สธ. เผยไทยยังไม่มีส้วมใช้ 44,000 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  ยากลำบาก  

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.66) นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันส้วมโลก 2566 : World Toilet Day 2023 ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่ 19 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก โดยในปี 2566 ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด คือ “Accelerating change : การเร่งรัดการเปลี่ยนแปลง” เนื่องจากข้อมูลปัจจุบัน พบว่า ประชากรทั่วโลก กว่า 3,500 ล้านคน ยังเข้าไม่ถึงระบบสุขาภิบาลที่ปลอดภัย สำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกัน คือ "เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล" โดยส่งเสริมการมีและใช้ส้วมของครัวเรือนมากว่า 60 ปี ส่งผลให้ครัวเรือนมีส้วมใช้ ร้อยละ 99.8 แต่ยังไม่มีส้วมใช้อีก ร้อยละ 0.2 หรือประมาณ 44,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเคร่งครัดประสบความสำเร็จ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องมีการเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังไม่มีส้วมใช้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ยากลำบาก หรือพื้นที่ริมน้ำ การเร่งรัดพัฒนาส้วมไทยให้เหมาะสมจะช่วยให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการมีและใช้ส้วมอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตนอกบ้าน โดยเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม เพียงพอ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะให้ไม่มีการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูล ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค”  รมช.สาธารณสุข กล่าว

 ด้าน พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันกรมอนามัยได้พัฒนาโปรแกรมประเมินรับรองส้วมสาธารณะไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการเจ้าของส้วมสาธารณะสามารถศึกษาและประเมินตนเองโดยง่าย และปรับปรุงพัฒนาส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจสอบและอนุมัติใบประกาศเพื่อรับรองความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อให้กรมอนามัยกำกับติดตามการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ ส้วมสาธารณะทั้ง 12 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานีขนส่งทุกประเภท สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมสาธารณะริมทาง และห้างสรรพสินค้า สามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ https://publictoilet.anamai.moph.go.th/