ปลัด สธ. ย้ำ รพ.ยกระดับ 30 บาทเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

2023-11-14 02:00:47

ปลัด สธ. ย้ำ รพ.ยกระดับ 30 บาทเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

Advertisement

ปลัด สธ. ย้ำผู้บริหาร รพศ.  รพท. ทำงานเป็นทีม ยกระดับ 30 บาท เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.66 ที่โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) /โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูง นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และผู้บริหารโรงพยาบาล 12 เขตสุขภาพ เข้าร่วมกว่า 300 คน

นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีความพร้อมดูแลสุขภาพและจัดบริการเพื่อประชาชน สำหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ถือเป็นองค์กรสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ ผู้บริหารโรงพยาบาลซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขอให้ยึดหลักการสำคัญ ได้แก่ หลักกฎหมายและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจ สร้างสมดุลชีวิตและการทำงานให้กับบุคลากร เพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศตามนโยบายยกระดับ 30 บาท โดยเฉพาะด้านดิจิทัลสุขภาพ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย เป็น One Province One Hospital และเป็นโรงพยาบาลของประชาชน

ด้าน นพ.อนุกูล กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นโดย มูลนิธินายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลตรัง มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาล ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกันของโรงพยาบาลทั้ง 12 เขตสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ