"นิกร"เตรียมส่งร่างคำถามประชามติให้ "ส.ส.-ส.ว." ธ.ค.

2023-11-03 15:10:07

"นิกร"เตรียมส่งร่างคำถามประชามติให้ "ส.ส.-ส.ว." ธ.ค.

Advertisement

"นิกร"เผยช่วงเปิดสมัยประชุม ธ.ค.เตรียมส่งร่างคำถามประชามติให้ "ส.ส.-ส.ว." แสดงความเห็น

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 66  ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่มีนายนิกร จำนง เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนรัฐสภา ผ่าน 2 กรรมาธิการ (กมธ.) คือ 1.กมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.เป็นประธาน เมื่อวันที่30 ต.ค. และ 2. กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และ การมีส่วนร่วมของประชาน สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 พ.ย.ในการหารือวงปิดใน 2 กมธ. ดังกล่าวพบว่านอกจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกเสียงประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้ว ทางอนุ กมธ. ได้นำเสนอร่างคำถามการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาและตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ใน 3 ประเด็นคำถาม ดังนี้ 1.ท่านเห็นสมควรจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ 2.ท่านต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 (1) ทั้งฉบับ โดยคงไว้ซึ่งหมวด1บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (2) แก้ไขรายมาตรา และ3.ในการจัดทำรรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ท่านเห็นสมควรจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ขึ้นมาดำเนินการหรือไม่

นอกจากนั้นยังพบว่า อนุกรรมการฯ ยังได้สอบถามถึงประเด็นจำนวนครั้งของการทำประชาติ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 1.ออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง ก่อนเริ่มแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 4/2564 ที่กำหนดว่าประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญ 2.ออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง กรณีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 256 เพื่อกำหนดที่มาของ ส.ส.ร. 3.ออกเสียงประชามติ 1 ครั้ง เมื่อนัดทำร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนเห็นชอบ ซึ่งก่อนที่นำนายกฯจะนำร่างรัฐธรรมนูญทูลเกล้าฯ พร้อมกับตั้งคำถามว่า ในการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ ท่านเห็นสมควรจัดให้มีการออเสียงประชามติกี่ครั้ง คือ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง และมากกว่า 3 ครั้ง

นายนิกร จำนง ประธานอนุกรรมการรับฟังความมเห็นฯ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ว่า ทางอนุกรรมการฯ จะส่งร่างคำถามประชามติไปยังสมาชิกรัฐสภา ซึ่งประกอบด้วย ส.ว. และส.ส. ให้ตอบ ในช่วงที่มีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยหน้าในเดือนธ.ค.นี้ โดยส่งเป็นรายบุคคลในวันที่มาประชุมสภาฯ จะฝากเจ้าหน้าที่ของสภาฯที่รับเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมแจกไปทีเดียว ทั้งนี้จะไม่ใช้วิธีส่งเป็นจดหมายไปที่บ้านหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เนื่องจากกังวลว่าจะไม่กลับไปยังภูมิลำเนา