"ก้าวไกล" จี้ "ไชยามพวาน"ปฏิบัติตามมติพรรคภายใน 4 พ.ย.

2023-11-03 12:42:04

"ก้าวไกล" จี้ "ไชยามพวาน"ปฏิบัติตามมติพรรคภายใน 4 พ.ย.

Advertisement

หัวหน้าพรรคก้าวไกลร่อนหนังสือแจ้ง "ไชยามพวาน"ให้ปฏิบัติตามมติ กก.บห. ภายใน 4 พ.ย. หากไม่ทำ จะประชุมกำหนดโทษขับพ้นพรรค

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.66  พรรคก้าวไกล ได้ส่งหนังสือ ลงนามโดย นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถึง นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ แจ้งให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในการประชุมเมื่อวันที่ 2 พ.ย.66 โดยเนื้อหาในหนังสือ ย้ำว่า นายไชยามพวาน ฝ่าฝืนวินัยสมาชิกพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรค กรณีแสดงออกในทางตรงข้ามกับอุดมการณ์อันเป็นค่านิยมที่สำคัญของพรรคโดยประการที่ทำให้พรรคเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง และกระทำการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อบุคคลอื่น อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน กก.บห. พรรคก้าวไกล ได้พิจารณากำหนดโทษตามการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ด้วยการตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรค และกำหนดเงื่อนไขให้ไชยามพวานต้องดำเนินการต่อไปนี้

(1) แถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 รายอย่างจริงใจต่อการกระทำผิดทางวินัยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 4 พ.ย.66

(2) ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณี ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายภายในระยะเวลาอันสมควร โดยกำหนดให้ต้องแจ้งหลักฐานการดำเนินการเยียวยาความเสียหายต่อ กก.บห.พรรค และในการแถลงตามข้อ (1) ต้องแถลงมาตรการเยียวยาความเสียหายโดยสังเขปด้วย

(3) ยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายโดยทางตรงและทางอ้อมโดยทันที นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งนี้

(4) ยุติการกระทำอันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ หรือกระทำการขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์และข้อบังคับพรรค ต่อบุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกพรรค ตลอดสมัยการเป็น ส.ส.

หากนายไชยามพวานไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในเวลาดังกล่าว ถือว่านายไชยามพวานฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติของ กก.บห. อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือการให้พ้นจากสมาชิกภาพ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากำหนดโทษโดยที่ประชุมร่วมฯ ต่อไป