พิพัฒน์ รมว. แรงงาน เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น 24 ชั่วโมง และรับสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ได้ถึง 10 พ.ย. 66 นี้

2023-11-01 17:15:17

พิพัฒน์ รมว. แรงงาน เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น 24 ชั่วโมง และรับสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ได้ถึง 10 พ.ย. 66 นี้

Advertisement

พิพัฒน์ รมว. แรงงาน เปิดขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น 24 ชั่วโมง และรับสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ได้ถึง 10 พ.ย. 66 นี้

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แถลงข่าว “การขยายระยะเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคม และขยายเวลารับสมัครเลือกตั้งฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง และเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 -16.00 น. นั้น

“เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจากจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นายจ้างและผู้ประกันตน สอดคล้องกับการขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง และขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ออกไปอีก 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2566”


นายพิพัฒน์ รมว.แรงงาน ได้กล่าวเชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกันตน ทั่วประเทศลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งได้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยพร้อมเพียงกัน ทั้งนี้ นายจ้าง ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. พร้อมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

สำหรับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขผู้สมัคร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เพื่อได้ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในวันและเวลาราชการ