เลขาธิการ สปส. ย้ำไปยังนายจ้างและผู้ประกันตน ให้ร่วม “ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

2023-10-20 16:05:47

เลขาธิการ สปส. ย้ำไปยังนายจ้างและผู้ประกันตน ให้ร่วม “ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

Advertisement

เลขาธิการ สปส. ย้ำไปยังนายจ้างและผู้ประกันตน ให้ร่วม “ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2566

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) ได้ออกมาเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนให้ร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ


โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน มาจากการเลือกตั้ง เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน พร้อมกำหนดแนวทางเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ การบริหารเงินกองทุนรวมทั้งจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง อีกทั้งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ/สำนักงานประกันสังคม และปฏิบัติการอื่นๆ ใด ตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายโดยสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคม


โดยผู้ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนในวันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม – สิงหาคม 2566) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง) ในส่วนของนายจ้างจะต้องเป็นนิติบุคคลผู้จะใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ/กรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิได้เพียงแห่งเดียว และจะเปิดรับสมัครให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2566 โดยกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คือ จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดสมัครรับเลือกตั้ง ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า 36 เดือน นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออกหรือเลิกจ้างจากหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบกิจการของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียในกิจการที่เป็นคู่สัญญา หรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษาของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ณ ที่ตั้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและหมายเลขผู้สมัครในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566” โดยสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ ขอให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่คำนึงถึงความประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดกลับคืนไปสู่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนเป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งฯ โทร. 02-956-2222 ในวันและเวลาราชการ