กระทรวงแรงงานเชิดชูสตรีทำงานดีเด่น

2018-03-08 22:10:26

กระทรวงแรงงานเชิดชูสตรีทำงานดีเด่น

Advertisement

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น 8 ประเภท "ศตกมล วรกุล" ผอ.ฝ่ายรายการนิว 18 รับประทานรางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่นเมื่อวันที่ 8 มี.ค. กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2561 โดยกระทรวงแรงงานได้รับพระกรุณาคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีสตรีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นทั้งหมด 8 ประเภท จำนวน29รางวัล ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ อาสาสมัคร ชุมชน สิทธิมนุษยชน ศิลปิน และสื่อมวลชน ซึ่ง น.ส.ศตกมล วรกุล ผอ.ฝ่ายรายการนิว 18 อดีตบรรณาธิการบริหารข่าว นิว 18 ได้รับประทานรางวัล สื่อมวลชนสตรีดีเด่น

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน กล่าวว่า บทบาทของสตรีในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมาก ผู้หญิงได้รับการยอมรับมากขึ้นในแวดวงการประกอบการ สำหรับข้อมูลการส่งออก ซึ่งเป็นรายได้ของประเทศนั้น พบว่าอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม และแปรรูปอาหาร ล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานหญิงเข้มข้น กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานทุกคนว่าเป็นกำลังสำคัญในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้แรงงานสตรีได้รับการคุ้มครองสิทธิเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทสตรี และความเสมอภาคชายหญิง ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนด้านนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อให้สตรีทำงานทุกคน ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสามารถนำเทคโนโลยี่ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือว่าเป็นพลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขัน กับนานาชาติได้ โดยกิจกรรมหลัก คือ พิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีสตรีเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 115 คน ซึ่งมีสตรีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 รวม 8 ประเภท จำนวน 29 รางวัล
นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยทอล์คโชว์ เรื่องโอกาสสตรีไทยก้าวไกลให้ทันเศรษฐกิจดิจิทัล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2561 และบูธนิทรรศการ9บูธ อาทิ บูธเกร็ดตระการร่วมใจ ไทยไม่ทิ้งกัน ของสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี บูธวัฒนธรรมไหมประยุกต์ ภูมิปัญญาไทยนิยม ของป้าไหมทอมือลายโน๊ต คึมมะอุ-สวนหม่อน จ.นครราชสีมา บูธส่งเสริมสุขภาพสตรี ของสำนักงานประกันสังคม แท็กที่เกี่ยวข้อง