โปรดเกล้าฯ“ประจักษ์”ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

2018-03-08 19:30:13

โปรดเกล้าฯ“ประจักษ์”ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

Advertisement

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "ประจักษ์ บุญยัง" เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มี.ค. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายประจักษ์ บุญยัง เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องดำริอิศรานุวรรต ชั้น 2 อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในครั้งนี้คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมพิธี โดยมีนายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้อัญเชิญพระราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขึ้นวางที่โต๊ะหมู่เครื่องราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านพระราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ใจความดังนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าโดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 241 และมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 ข้อ 17 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประจักษ์ บุญยัง เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ.พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน


หลังจากนั้น นายประจักษ์ บุญยัง ได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และกราบราบรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี และดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวแท็กที่เกี่ยวข้อง