สนช.ผ่านฉลุยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.- ส.ว.

2018-03-08 15:45:54

สนช.ผ่านฉลุยกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.- ส.ว.

Advertisement

สนช.ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มี.ค. มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่าย ได้พิจารณาทบทวนแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความเห็นอย่างหลากหลายแล้ว ที่ประชุม สนช.ได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ด้วยคะแนน 211 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ต่อจากนั้นที่ประชุม สนช.ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว) ตามที่กรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่ายพิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายกว่า 1 ชม.ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ด้วยคะแนน 202 ต่อ 1 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง


แท็กที่เกี่ยวข้อง