เชียงใหม่เตรียมจัดสรรที่ราชพัสดุ 15 ไร่ ทำ “บ้านประชารัฐ”

2018-03-06 16:30:21

เชียงใหม่เตรียมจัดสรรที่ราชพัสดุ 15 ไร่ ทำ  “บ้านประชารัฐ”

Advertisement

กรมธนารักษ์เชียงใหม่ เตรียมจัดสรรที่ดินราชพัสดุกว่า 15 ไร่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีที่อยู่เป็นของตนเอง


เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 6 มี.ค. 61 นายมนัส ขันใส ปลัด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ โดยมีวาระแถลงของกรมธนารักษ์ จัดทำ "โครงการบ้านประชารัฐ" เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีที่อยู่เป็นของตนเอง

ว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ เรืองภัทรกุล กรมธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยกำหนดเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดยการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ที่รายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดยมีมาตรการสร้างโอกาสในการมีที่ดินของตนเองและยกระดับรายได้ กระทรวงการคลังจึงได้เสนอโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยนำที่ราชพัสดุมารองรับการดำเนินโครงการดังกล่าว

กรมธนารักษ์มีความประสงค์จะให้เอกชนเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และประชาชนทั่วไป ได้มีที่อยู่อาศัยเเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ โดยกำหนดรูปแบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นบ้านแฝด, บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ในระดับราคา 350,000 - 700,000 บาท รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ โดย จ.เชียงใหม่ ได้จัดสรรพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 15 ไร่ 96 ตารางวา ไว้จัดสรรตามโครงการฯ ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการนั้น จะมีการประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้ง พร้อมสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ประมาณ 37 วัน ประกาศประมูลอีก 30 วัน เพื่อหาผู้ก่อสร้าง การดำเนินการประมูลและพิจารณาผลการประมูล ประมาณ 45 วัน และเริ่มดำเนินการก่อสร้างและบริหาร จัดการโครงการฯ (มีกำหนดเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา)


โดยพื้นที่นี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง เพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรง เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจากที่ดินราชพัสดุที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าที่ดินราชพัสดุด้วย ส่วนผลกระทบระหว่างก่อสร้าง ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารอาจเกิดผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองและเสียง ซึ่งทางราชการจะกำชับและควบคุมให้ผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาดำเนินการป้องกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และผลกระทบจากการบริหารโครงการ คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยมาก เนื่องจากการดำเนินโครงการมีลักษณะเป็นการก่อสร้างที่พักอาศัย เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองแท็กที่เกี่ยวข้อง