กรมควบคุมโรคชี้ "วัณโรค" รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

2023-09-11 21:17:42

กรมควบคุมโรคชี้ "วัณโรค"  รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

Advertisement

กรมควบคุมโรคชี้ "วัณโรค"  รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย  ผู้สัมผัสควรรีบตรวจคัดกรอง เพื่อเข้าสู่ขบวนการรักษา และป้องกันวัณโรคตามมาตรฐาน  

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.66 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ หลังจากเกิดกรณีข่าว จั๊ก ชวิน จิตรสมบูรณ์ นักร้องและนักแต่งเพลง อดีตวง Double U หลังตรวจพบว่า ป่วยเป็นวัณโรค ซึ่งในข่าวแพทย์คาดว่าได้รับเชื้อจากเพื่อนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยวัณโรค เมื่อวันที่ 5  ก.ย.66 ที่ผ่านมาว่า  วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั่วโลกและประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกให้ประเทศไทยติดอันดับใน 30 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูงสุดในโลก โดยคาดว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่เกิดขึ้นประมาณ 103,000 รายต่อปี และเสียชีวิตกว่า 12,000 รายต่อปี และประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรไทย ติดเชื้อวัณโรคแล้ว แต่จะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ป่วยเป็นวัณโรค อันเนื่องมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ลดลง ซึ่งประชากรอีกกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าประชากรทั่วไป ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ต้องขังหรือผู้อาศัยในสถานคุ้มครองและคนพิการ ผู้ใช้สารเสพติด ผู้ติดสุราเรื้อรัง บุคลากรสาธารณสุข กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และที่สำคัญที่สุดคือ กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยตรง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหาวัณโรคมาโดยตลอด มีแผนงานและกิจกรรมที่จะผลักดันขับเคลื่อนนโยบาย การตรวจคัดกรอง ดูแล รักษา ในทุกกลุ่มเสี่ยง ไปยังหน่วยงานที่ดูแล รักษาวัณโรคโดยตรง ได้แก่ โรงพยาบาลต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาและป้องกันวัณโรคตามมาตรฐาน ที่รวดเร็วและทันท่วงที ตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่น ลดอัตราป่วยและอัตราตายจากวัณโรคต่อไป

ด้าน นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ในกรณีที่เป็นข่าว และเกิดกระแสในโลกโซเชียล เรื่องการป่วยเป็นวัณโรคของนักร้องและนักแสดงชื่อดัง "จั๊ก ชวิน จิตรสมบูรณ์" กรมควบคุมโรค โดยกองวัณโรค ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเมื่อทราบข่าว ประสานความช่วยเหลือไปยังผู้จัดการส่วนตัวและครอบครัวโดยตรง เพื่อสนับสนุนด้านการตรวจรักษาเพิ่มเติมจากที่กำลังรักษาอยู่ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทั้งการติดเชื้อระยะแฝงและการป่วยเป็นวัณโรค ของสมาชิกในครอบครัว ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิด เพื่อนสมาชิกวงดนตรีหรือเพื่อนนักแสดง ทั้งหมดที่ต้องการตรวจรักษา

วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ ที่แพร่เชื้อจากผู้ป่วยจากการไอ จาม พูดคุย หรือร้องเพลง คนที่ได้รับเชื้อจะมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรค เมื่อป่วยก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย และครอบครัว แต่เป็นโรคที่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะสามารถรักษาหายได้ โดยกินยาอย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง ประมาณ 6 เดือน โดยต้องรีบตรวจหา หรือวินิจฉัยให้เร็ว เมื่อมีอาการผิดปกติ โดยให้สังเกตอาการของวัณโรค โดยเริ่มจากไอเรื้อรังนานเกิน 2 สัปดาห์ มีไข้ต่ำๆ ในช่วงบ่าย เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด และที่สำคัญ เมื่อเรารู้ว่าเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค ให้รีบตรวจหาวัณโรคให้เร็วที่สุด ณ โรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาตามมาตรฐานต่อไป “วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย” ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองวัณโรค โทร. 02 211 2224 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422