มติ ส.ว.แค่ว่ากล่าวตักเตือน "ธานี"

2023-09-05 17:16:27

มติ ส.ว.แค่ว่ากล่าวตักเตือน  "ธานี"

Advertisement

มติ ส.ว.แค่ว่ากล่าวตักเตือน  "ธานี อ่อนละเอียด" มิได้กระทำการในลักษณะก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ  ส.ว.

เมื่อวันที่ 5ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้มีการพิจารณารายงานผลการพิจารณา เรื่อง ร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ที่ดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียนนายธานี อ่อนละเอียด ส.ว. กรณีมีส่วนรู้เห็นสนับสนุนให้อดีตตำรวจหญิงที่เป็นคนสนิทกระทำการทารุณทหารหญิงรับใช้หรือไม่ และมีการใช้อำนาจหน้าที่ ส.ว. ฝากบุคคลเข้ารับราชการตำรวจหรือทหารหรือไม่ อันเข้าข่ายความผิดทางจริยธรรมของ ส.ว. ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ที่มี  พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวเสร็จแล้ว จึงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา โดยให้เป็นการประชุมลับ เชิญผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม

ภายหลังการประชุมลับนานกว่า 2  ชม. นายพรเพชร ประธานวุฒิสภา ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแจ้งว่า ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนลับจะเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา ที่เสนอมาให้เพียง "ว่ากล่าวตักเตือน" หากที่ประชุมจะเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการจริยธรรม ต้องใช้เกณฑ์มีคะแนนเกินครึ่ง 125 เสียงขึ้นไป ก็ถือว่าให้ว่ากล่าวตักเตือน

ขณะที่พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ในฐานประธานคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา กล่าวชี้แจงเสริมว่า หากที่ประชุมเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมที่เสนอให้ว่ากล่าวตักเตือน ก็เพียงแค่ต่อไปขอให้ระมัดระวังในการแต่งตั้งบุคคลมาช่วยราชการ อย่าให้เสียเกียรติยศศักดิ์ศรี แต่ถ้าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม โดยมีเสียงไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมการจริยธรรมไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ถือว่า ไม่มีความผิด หมายความว่า ในกรณีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะถือว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่วมกัน และในที่ประชุมเราคุยกันว่า หากมีการตักเตือนจะเอาข้อสรุปของคณะกรรมการจริยธรรมให้ประธานวุฒิสภาลงนามถึงคนที่ถูกกล่าวหาเป็นการส่วนตัว เพราะผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาด้วย

จากนั้นที่ประชุมให้ ส.ว.มาลงคะแนนลับจะเห็นชอบหรือไม่กับข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมที่ให้ว่ากล่าวตักเตือนนายธานีเท่านั้น ผลปรากฏว่า มีคะแนนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม ที่ให้ว่ากล่าวตักเตือน 103  คะแนน ไม่เห็นด้วย 33 คะแนน ไม่ออกเสียง 33คะแนน ถือว่า นายธานีมิได้กระทำการในลักษณะก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย จะมีการกระทำอันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิการเป็น ส.ว.เนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่คือ ไม่ถึง 125  คะแนน ก่อนที่นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะสั่งปิดประชุมใน เวลา 15.09 น.