"ครม.เศรษฐา 1"เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณบ่าย 2 วันนี้

2023-09-05 09:58:32

"ครม.เศรษฐา 1"เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณบ่าย 2 วันนี้

Advertisement

นายกรัฐมนตรีนำ ครม.เข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณในเวลา 14.00 น. วันนี้

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือด่วนที่สุด เรียน  รัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เรื่องแจ้งเลื่อนกำหนดการการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 1509/6(ท) 4873 ลงวันที่ 2 ก.ย.66

ตามที่ได้แจ้งกำหนดการการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในวันอังคารที่ 5 ก.ย. 66 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน นั้น

บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับเวลาเข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่ จากเดิม "เวลา 17.00 น. เป็น "เวลา 14.00 น." ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้ไปถึงทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) เวลา 10.30 น. สำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้า ฯ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดรถยนต์โดยสารตู้เพื่อให้รัฐมนตรีเดินทางไปเป็นคณะ โดยรถจะออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 11.30 น. และเดินทางกลับพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าเฝ้า ฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ขอแสดงความนับถือ

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี