“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามกลับคืนสังคม

2023-09-02 02:00:14

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามกลับคืนสังคม

Advertisement

“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” มอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามกลับคืนสังคมตลอดระยะเวลา 24 ปี “มูลนิธิดำรงชัยธรรม” โดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ตามเจตนารมย์ ไม่ใช่แค่ให้โตได้ แต่อยากให้โตดี ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทย ที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา และสถาบันการศึกษาชั้นนำ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม โดยมูลนิธิฯ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ขอเพียงนำความรู้ความสามารถ กลับมาพัฒนาบ้านเกิดและชุมชน


โดยในปีนี้ มีนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ ครุศาสตร์ เป็นต้น และมูลนิธิฯ ยังคงเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนต่อไป

นายประมาณ สิทธิวงษา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า

“การได้รับโอกาสทางการศึกษา คือสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตผม ผมตั้งใจจะตอบแทนโอกาสที่ได้รับอย่างดีที่สุด ด้วยการตั้งใจศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและส่งเสริมสังคม ตามคติพจน์ ไม่ใช่แค่โตได้ แต่อยากให้โตดี โดยผมเลือกเรียนการเมืองการปกครอง เพราะตั้งใจทำงานที่มุ่งเน้นเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชน ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงสวัสดิการที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง ในอนาคตถ้าผมได้ทำงานในส่วนนี้ ผมจะพัฒนาสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชน ทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าถึงปัญหาต่างๆ ของชุมชน และดำเนินการแก้ไขทันทีครับ”

นางสาวสุพิชญา วงษาเทศ นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า

“เป้าหมายในชีวิตคือ การเป็นสัตวแพทย์ เป็นอาชีพที่มีความสำคัญไม่แพ้กับวิชาชีพอื่นๆ เลยค่ะ หนูเชื่อว่าการได้รักษาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสังคม เพราะพวกเขาถือเป็นตัวแทนของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน หนูจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบนิเวศให้ดีขึ้น การได้ช่วยชีวิตแม้จะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ก็ถือเป็นความสำเร็จที่อยากทำให้ได้ค่ะ ขอบคุณมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่มอบโอกาสดีๆ แบบนี้ให้หนูและเพื่อนๆ อีกหลายคน หนูจะตั้งใจ ทำเป้าหมายให้สำเร็จ ให้สมกับโอกาสที่ได้รับค่ะ”

นางสาวลักษณาภรณ์ กานต์ระวีวรรณ นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า

“รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้รับทุนนี้ค่ะ ขอบคุณมูลนิธิดำรงชัยธรรมที่มอบโอกาสดีๆ ให้แก่เด็กดอยคนนี้ ความฝันของหนู คืออยากทำงานช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ เป็นเหตุผลหลักที่เลือกเรียนในสายวิทย์สุขภาพ เพราะอยากช่วยเหลือคนในสังคม และอยากเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ หวังจะนำความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดและเป็นกระบอกเสียง ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ รวมทั้งการเตือนภัยเรื่องสุขภาพ ในอนาคต อยากมีส่วนร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหาในชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ”