โปรดเกล้าฯองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

2018-03-03 18:15:49

โปรดเกล้าฯองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้"วิรัช ชินวินิจกุล"องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี พ้นจากตำแหน่ง องคมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 มี.ค.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีแท็กที่เกี่ยวข้อง