อ.ต.ก. ยกระดับสินค้าเกษตรไทย จัดตั้ง “ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง” แหล่งศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย

2023-08-07 18:30:39

อ.ต.ก. ยกระดับสินค้าเกษตรไทย จัดตั้ง “ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง” แหล่งศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย

Advertisement

“อ.ต.ก. หนุนเกษตรกรด้านช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย จุดหมายปลายทางของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติที่ต้องการบริโภค และส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า การันตีคุณภาพจาก อ.ต.ก. และเป็นแหล่งเจรจาธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ส่งออก ทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง”

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยว่า อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรนำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจัดจำหน่ายโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศมีราคาตกต่ำ เนื่องจากสินค้าเกษตรออกมาตามฤดูกาลปริมาณมาก อาทิ ผลไม้ ผัก พืชไร่ พืชสวนต่างๆ และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ฯลฯ ทำให้พ่อค้าคนกลางรับซื้อผลผลิตในราคาที่ต่ำ เพราะผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ทำให้เกษตรจำเป็นต้องขายผลผลิตทางเกษตรให้กับพ่อค้าคนกลางในราคาต่ำ ซึ่งปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะไม่ได้กำหนดโซนการผลิต เมื่อทำข้อตกลงการค้าเสรี การผลิตสินค้าค้าเกษตรเพื่อจำหน่ายจึงไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานการลงทุน แต่ผลิตเพื่อแสวงหาผลกำไร ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาด

จากแผนกลยุทธ์การตลาด อ.ต.ก.ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรด้านช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร และขับเคลื่อนตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พ.ศ. 2564-2568 เพิ่มรายได้จากการดำเนินธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร โดยแบ่งแผนเป็น 3 รูปแบบด้วยกันคือ 1. การจัด Marketplace ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ในรูปแบบเป็นศูนย์แสดงสินค้าคุณภาพสูง คัดสรรสินค้ามาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาต่อยอดสร้างแบรนด์ร่วมขึ้นมา 2. การสร้างแบรนด์ ซีเล็ค โดยการเลือกสินค้าคุณภาพให้เป็นไปตามที่ อ.ต.ก. กำหนด และ 3.การสร้างแบรนด์ของ อ.ต.ก. ทั้งสินค้าแปรรูป และสินค้าทั่วไป

ในปี 2566 นี้ อ.ต.ก.ได้เร่งดำเนินการพัฒนาตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธินให้เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกร มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเจรจาธุรกิจ ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ส่งออก รวมถึงเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าภายใต้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง จาก อ.ต.ก. ซึ่งปัจจุบัน อ.ต.ก. มีผู้มาใช้บริการโดยเฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 คน ใน 1 ปีจะมีผู้มาใช้บริการประมาณไม่ต่ำกว่า 1,825,000 คน และพื้นที่ของ อ.ต.ก. เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในทำเลที่ตั้งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ สามารถเชื่อมโยงศูนย์กลางด้านสินค้าเกษตรสู่ระบบการคมนาคมขนส่งในเขตเศรษฐกิจของอาเซียน รองรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

“ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom)” จึงเป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูง การพัฒนาแบรนด์คุณภาพ การยกระดับราคาผลผลิตที่มีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลผลิตทางการเกษตรผ่านช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ การสร้างช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปทั้งอุปโภค บริโภค ยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรและเป็นศูนย์รวมการเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรคุณภาพของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาทรัพย์สินของ อ.ต.ก. ส่งเสริมความรับรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงให้แก่ผู้บริโภค เป็นการยกระดับคุณชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป นายปณิธาน มีไชยโย กล่าว.และในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ อ.ต.ก. พร้อมจัด Grand Opening เปิดให้บริการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง เป็นครั้งแรกในงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2566 นี้ เวลา 10.00 – 19.00 น. ขอเชิญชวนประชาชนมาจับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ได้นำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ภายในงาน มีกิจกรรมออกร้านจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า สาธิตผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในงาน มินิคอนเสิร์ต กิจกรรมส่งเสริมการขาย และสินค้าคุณภาพสูงมาตรฐานสินค้าเกษตรในราคาพิเศษ ณ บริเวณศูนย์แสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) บริเวณ อ.ต.ก.ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100095393588926

LINE Official Account: https://line.me/R/ti/p/@928tpjfu

Google map : https://goo.gl/maps/657fa8xAuJAYYtZT9