วุฒิสภาไฟเขียว "พศวัจณ์" ป.ป.ช. คนใหม่

2023-08-07 13:57:34

วุฒิสภาไฟเขียว  "พศวัจณ์" ป.ป.ช. คนใหม่

Advertisement

วุฒิสภาไฟเขียว  "พศวัจณ์ กนกนาก" อดีตประธานศาลอุทธรณ์เป็น ป.ป.ช. คนใหม่  

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ส.ค.66  ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวาระเร่งด่วนคือพิจารณาที่ให้ความเห็นชอบ นายพศวัจณ์ กนกนาก อดีตประธานศาลอุทธรณ์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (ตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) แทน พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ป.ป.ช. ที่พ้นตำแหน่งเนื่องจากครบวาระดำรงตำแหน่ง 9 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ ผ่านการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของ กมธ. ที่วุฒิสภาคัดเลือกขึ้นแล้ว ดังนั้นจะเป็นการพิจารณารายงานของกมธ. เป็นการลับ และลงคะแนนลับด้วย

ต่อมาเวลา 12.40 น.ภายหลังการลงคะแนนลับ โดยพล.อ.สิงห์ศึก ประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนว่า ประชุมวุฒิสภา มีมติลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ นายพศวัจณ์ ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 168 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 25 คะแนน ไม่ออกเสียง 20 คะแนน ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือไม่น้อยกว่า 125 คะแนน จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช. คนต่อไปสำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

สำหรับนาย พศวัจณ์ กนกนาก เกิด วันที่ 8 ต.ค. 2499 อายุ 64 ปี การศึกษา จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.), เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มร.,  ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร-วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 8  เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ดังนี้ ประธานศาลอุทธรณ์, อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ศาลฎีกา, ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา, รองประธานศาลฎีกา