นัด 19 ก.ค. ประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯ รอบ 2

2023-07-14 17:31:22

นัด 19 ก.ค. ประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯ รอบ 2

Advertisement

นัด 19 ก.ค.  ประชุมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 2   เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้ออกหนังสือ ด่วนมากที่ สผ 0014/ร 2 ถึง ส.ส. และส.ว. เรื่อง การประชุมร่วมรัฐสภา เนื่องด้วยประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 19 ก.ค.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. โดยมีเรื่องเสนอใหม่ คือ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)