"วันนอร์" นัดประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯ 13 ก.ค.

2023-07-07 19:00:20

"วันนอร์" นัดประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯ 13 ก.ค.

Advertisement

"วันนอร์" นัดประชุมรัฐสภาโหวตนายกฯ 13 ก.ค. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.66   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้ออกหนังสือ ด่วนมากที่ สผ 0014/ร1  ถึง ส.ส. และ ส.ว. เรื่องการประชุมร่วมรัฐสภา เนื่องด้วยประธานรัฐสภา ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันที่ 13 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญสมาชิก ส.ส. ส.ว. มาประชุมร่วมกันตามกำหนด วันและเวลาดังกล่าวข้าวต้น