สปส. เตือนผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน

2023-07-05 19:45:09

สปส. เตือนผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน

Advertisement

เลขาธิการ สปส. เตือนผู้ประกันตน ม.39 จ่ายเงินสมทบ  นำเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน ป้องกันการสิ้นสภาพ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งมีกำหนดชำระเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนอยู่หลากหลายช่องทางหลายวิธีด้วยกัน เช่น จ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ 1) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 6) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ7) ธนาคารออมสิน หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการ ได้แก่ 1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 3) ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ 4) เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) 5) เคาน์เตอร์ CenPay Powered By บุญเติม 6) เคาน์เตอร์ บุญเติม Bill Payment 7) เคาน์เตอร์เทสโกโลตัส 8) จ่ายเป็นธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ล่าสุด ตัวเลขผู้ประกันตนมาตรา 39 เลือกวิธีการชำระเงินสมทบผ่านทุกช่องทางสะดวกที่สำนักงานประกันสังคมจัดไว้คอยให้บริการมีจำนวน 1,722,772 คน โดยผู้ประกันตนเลือกวิธีการจ่ายเงินสมทบมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ หักบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 869,454 คน รองลงมา อันดับที่ 2 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการ จำนวน 800,555 คน อันดับที่ 3 จ่ายเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา จำนวน 52,763 คน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อ ว่า การที่ผู้ประกันตนเลือกวิธีจ่ายเงินสมทบโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระบบการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อกับสำนักงานประกันสังคม โดยร่วมกับธนาคารฯ ในความตกลง มีขั้นตอนเพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีไว้ โดยผู้ประกันตนนำสำเนาหนังสือยินยอมฯ ที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้รับรองลายมือชื่อแล้ว พร้อมแบบคำขอส่งเงินสมทบและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ประกันตน มายื่น ณ สำนักงานประกันสังคมที่ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนไว้

นายบุญสงค์ ยังได้กล่าวถึงการส่งเงินสมทบของ ผู้ประกันตน ม.39 ว่า เนื่องจากธนาคารจะตัดบัญชีวันที่ 15 ของทุกเดือน ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนนำเงินเข้าบัญชีให้เพียงพอ จำนวน 432 บาท และนำฝากก่อนวันที่ธนาคารจะตัดเงินในบัญชี และหากเดือนใด วันที่ 15 ตรงกับวันหยุดธนาคารจะเลื่อนหักบัญชีในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น” อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันผู้ประกันตน ม.39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงขอความร่วมมือผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เป็นปัจจุบัน เพื่อรับข้อความ SMS แจ้งการหักบัญชีเงินฝากธนาคารสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชม.