คนกรุงวอนแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองเร่งด่วนมาก

2018-02-18 09:25:05

คนกรุงวอนแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองเร่งด่วนมาก

“นิด้าโพล"เผยประชาชนใน กทม.และปริมณฑล อยากให้แก้ปัญหามลพิษและฝุ่นละออง เร่งด่วนมาก ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยง่ายขึ้น หายใจไม่สะดวก แสบจมูก ปวดศีรษะ แนะจัดการจราจรที่ดี ไม่ให้เกิดปัญหารถติด สาเหตุของมลพิษบนท้องถนน 

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหามลพิษและฝุ่นละออง ในเขต กทม.และปริมณฑล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 15 ก.พ. จำนวน 1,250 ตัวอย่าง โดยถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหามลพิษและฝุ่นละออง ในเขต กทม.และปริมณฑล พบว่า ร้อยละ 58.64 ระบุว่า เร่งด่วนมาก ร้อยละ 35.20 ระบุว่า เร่งด่วน ร้อยละ 5.20 ระบุว่า ไม่เร่งด่วน ร้อยละ 0.56 ระบุว่า ไม่เร่งด่วนเลย และร้อยละ 0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ


ด้านการได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษและฝุ่นละออง ในเขต กทม.และปริมณฑล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.52 ระบุว่า ได้รับผลกระทบ เนื่องจากทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยง่ายขึ้น หายใจไม่สะดวก แสบจมูก ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มีผื่นขึ้นตามร่างกาย ระคายเคืองตา ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ค่อยดี มองไม่เห็น มองไม่ชัด ทำให้มีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ ร้อยละ 38.24 ระบุว่า ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากว่าพักอาศัยในเขตที่ไม่มีฝุ่นละออง อยู่ห่างไกลจากเขตที่มีการก่อสร้าง ไม่ค่อยได้เดินทางออกนอกบ้าน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ใช้รถส่วนยนต์ตัวในการเดินทาง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในเขตที่มีการก่อสร้าง และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุ/ ไม่แน่ใจ


สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละอองในเขต กทม. และปริมณฑลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.52 ระบุว่า การจัดการจราจรที่ดี ไม่ให้เกิดปัญหารถติด สาเหตุของการเกิดมลพิษบนท้องถนน รองลงมา ร้อยละ 15.36 ระบุว่า ควบคุมมาตรฐานและตรวจวัด ค่าฝุ่นละอองในที่มีการก่อสร้าง ไม่ให้ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 14.96 ระบุว่า รณรงค์ลดการใช้รถส่วนตัว หันมาใช้การเดินทางด้วยขนส่งมวลชน ร้อยละ 11.84 ระบุว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น เพื่อดูดซับ และลดผลกระทบจากมลพิษในอากาศ ร้อยละ 8.40 ระบุว่า อนุมัติการก่อสร้างขนาดใหญ่ ให้เริ่มสร้างทีละโครงการ ทีละจุด ไม่เริ่มก่อสร้างพร้อม ๆ กัน ร้อยละ 7.68 ระบุว่า ทำฝนหลวง เพื่อให้ฝนตกช่วยชะล้างฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศ ร้อยละ 7.52 ระบุว่า เพิ่มบทลงโทษและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการควบคุมการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 4.48 ระบุว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุและอันตรายที่เกิดจากมลพิษและฝุ่นละออง

เมื่อถามถึงสถานการณ์ปัญหามลพิษและฝุ่นละออง ในเขต กทม.และปริมณฑลในอนาคต พบว่า ร้อยละ 27.76 ระบุว่า ดีขึ้น ร้อยละ 17.52 ระบุว่า เหมือนเดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 53.68 ระบุว่า แย่ลง และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง