รัฐบาลได้ 5.35 เต็ม 10 คะแนน สอบตกแก้ ศก.-ปราบทุจริต

2018-02-18 08:50:29

รัฐบาลได้ 5.35 เต็ม 10 คะแนน สอบตกแก้ ศก.-ปราบทุจริต

“สวนดุสิตโพล” ชี้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คะแนนเต็ม 10 ได้ 5.35 คะแนน ผลงานด้านความมั่นคงนำโด่ง 5.83 คะแนน คนไม่พึงพอใจแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตรมากที่สุด แนะเร่งดำเนินการก่อนเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็น "ผลงานรัฐบาลในสายตาประชาชน" จำนวนทั้งสิ้น 1,016 คน ระหว่างวันที่ 12-17 ก.พ.สรุปผลได้ ดังนี้ ประชาชนให้คะแนนภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คะแนนเต็ม 10 ได้ 5.35 คะแนน ส่วนคะแนนผลงานของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ พบว่า ผลงานด้านความมั่นคงได้คะแนนมากที่สุด 5.83 คะแนน รองลงมาคือ ผลงานด้านสังคม 5.39 คะแนน ผลงานด้านเศรษฐกิจ 4.94 คะแนน และผลงานด้านการเมือง 4.64 คะแนน

“5 อันดับ” ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “พึงพอใจ” คือ อันดับ 1 การควบคุมความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง 47.57% อันดับ 2 การดูแลช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบภัย 35.62% อันดับ 3 การปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล 34.96% อันดับ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง รถไฟฟ้าความเร็วสูง 23.45% อันดับ 5 จัดงานพระราชพิธีสำคัญ การเทิดทูนสถาบัน 21.45%


“5 อันดับ” ผลงานรัฐบาลที่ประชาชน “ไม่พึงพอใจ” อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร 53.05% อันดับ 2 การจัดการการทุจริตคอรัปชั่น 37.28% อันดับ 3 การบริหารประเทศ การแก้ปัญหาทางการเมือง 29.93% อันดับ 4 ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาความยากจน หนี้สิน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 23.30% อันดับ 5 การจัดซื้ออาวุธทางทหาร เรือดำน้ำ 18.64%

"5 อันดับ” งานที่ประชาชนอยากให้รัฐบาล “เร่งดำเนินการ” ในระยะเวลา 1 ปีก่อนการเลือกตั้ง อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร การค้าระหว่างประเทศ 46.68% อันดับ 2 เร่งกฎหมายเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง 34.73% อันดับ 3 ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำเนินคดีทางการเมือง 32.30% อันดับ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน สวัสดิการผู้สูงอายุ 26.77% อันดับ 5 การดำเนินงานของรัฐบาล การบริหารประเทศ การปฏิรูประบบราชการAdvertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง