"มือเท้าปาก" ระบาด! พบเด็กป่วยแล้ว 112 ราย

2018-02-14 11:50:45

"มือเท้าปาก" ระบาด! พบเด็กป่วยแล้ว 112 ราย

โรคมือเท้าปากระบาดอีกระลอก ล่าสุดพบเด็กป่วย 112 ราย สสจ.เชิญสถานศึกษาเร่งทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา

ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปาง น.ส.จันทร์ชนก กิตติจันทโรภาส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โรคมือเท้าปาก เตรียมแผนป้องกันแก้ไขปัญหา การเกิดโรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ และเตรียมการรับมือโรคไข้เลือกออก โดยมีผู้แทนจากเทศบาลนครลำปาง และครูผู้ดูแล รร.ในเขตเทศบาล ผู้แทนจากเขตการศึกษาทั้ง 3 แห่ง ผู้แทนจากศึกษาธิการ จ.ลำปาง เข้าร่วม


น.ส.จันทร์ชนก ได้กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 9 ก.พ. 2561 พบผู้ป่วยมือเท้าปากในพื้นที่ จ.ลำปาง 112 ราย อัตราป่วย 15.03 ต่อแสนประชากร พบมากที่ศูนย์เด็ก อ.เมืองปาน 32 ราย อ.แม่ทะ 16 ราย อ.งาว 13 ราย อ.แจ้ห่ม อ.เถิน 9 ราย และ อ.สบปราบ 8 ราย นอกนั้นกระจายทุกอำเภอ แต่ขณะนี้ที่พบว่ายังคงมีผู้ป่วยมากที่สุดคือ เมืองปาน สบปราบ และแม่ทะ ส่วนกลุ่มอายุที่พบมาก ได้แก่ 2-3 ปี ซึ่งกลุ่มเด็กอายุ 0-1 ปี ยังอยู่กับพ่อแม่และครอบครัว ส่วนเด็กอายุ 2-5 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ รร.อนุบาล ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเป็นปกติแล้ว แต่ก็ยังคงมีผู้ป่วยประปรายกระจายทุกอำเภอ ส่วนจังหวัดที่มีการระบาดของโรคมือเท้าปากและมีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตามลำดับ


แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติแล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคได้อีก ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.ลำปางจึงได้ขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งดำเนินการประชุมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็ก ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคมือเท้าปากผ่านเสียงตามสายในพื้นที่ชุมชน ประชุมครูพี่เลี้ยงเด็ก เน้นการให้ความสำคัญตรวจคัดกรองเด็กในตอนเช้า การแยกเด็กป่วย การทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น ภายในศูนย์เด็กเล็กทุกสัปดาห์และทุกครั้งที่พบเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปากต่อเนื่อง 3 เดือน และหากพบเด็กป่วยเพิ่ม ให้แยกเด็กและแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาด

แท็กที่เกี่ยวข้อง