กัมพูชาเปิดตัว "ข้าวหอม" สายพันธุ์ใหม่

2023-04-07 11:55:58

กัมพูชาเปิดตัว "ข้าวหอม" สายพันธุ์ใหม่

Advertisement

พนมเปญ, 6 เม.ย. (ซินหัว) — กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของกัมพูชา เปิดตัวข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ “ชัมเป ซาร์ 70” (Champei Sar 70 – CPS 70) หลังจากวิจัยและพัฒนามาเกือบทศวรรษ

รายงานระบุว่าข้าวหอมพันธุ์ใหม่นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกัมพูชาและออสเตรเลีย ซึ่งทำการศึกษานาน 9 ปี และทดลองเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนรวม 80 ครั้ง

ซีพีเอส 70 ได้รับการพัฒนาจากพันธุ์ข้าวของกัมพูชาที่ได้รับรางวัลอย่างข้าวหอมผกาลำดวน (Phka Rumduol) กับซีเอ็นไอ9024 (CNi9024) โดยซีพีเอส 70 เป็นข้าวหอมที่สุกรวงภายในระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ข้าวหอมเป็นที่ต้องการสูงทั่วโลกและครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการส่งออกข้าวสารทั้งหมดของกัมพูชา โดยกัมพูชาตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวสาร 1 ล้านตันภายในปี 2025

การเกษตรเป็นหนึ่งในเสาหลักค้ำจุนเศรษฐกิจกัมพูชา มีส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ทั้งหมดเกือบ 1 ใน 4 ในปี 2021 โดยภาคการเกษตรจ้างงานแรงงานกัมพูชากว่า 1 ใน 3 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิง


(แฟ้มภาพซินหัว : เกษตรกรถอนต้นกล้าข้าวในเขตดังกอร์ ชานกรุงพนมเปญของกัมพูชา วันที่ 20 ส.ค. 2014)