"จักกพันธุ์"ถก 50 เขตเร่งแก้ปัญหาขยะตกค้าง จนท.ไม่พอ

2023-04-05 16:28:22

 "จักกพันธุ์"ถก 50 เขตเร่งแก้ปัญหาขยะตกค้าง จนท.ไม่พอ

Advertisement

"จักกพันธุ์"หารือ 50 เขตเร่งแก้ปัญหาขยะตกค้าง เหตุ จนท.เก็บขยะไม่เพียงพอ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 66 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ในพื้นที่ 50 เขต โดยมี นายประพาส เหลืองศิรินภา  ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และผู้แทนจากสำนักงานเขต 50 เขต ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

ในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานการใช้รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขต รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ นายจักกพันธุ์ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะ และพนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยไม่เพียงพอ โดยให้เร่งเปิดรับสมัครทดแทนอัตราที่ว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอย 2.ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้รถ จำนวนเที่ยวเก็บขยะต่อวัน และน้ำหนักบรรทุกต่อเที่ยว โดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมปรับแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.ปรับปรุงเส้นทางเก็บขนมูลฝอยให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก 2.กำหนดความถี่การจัดเก็บมูลฝอยใน ตรอก ซอย ชุมชน หมู่บ้าน 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ 3.กำหนดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานรถเก็บขนมูลฝอยขนาด 2 ตัน 5 ตัน ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว/วัน 4.กำหนดให้รถยกภาชนะใช้งาน ไม่น้อยกว่า 3 เที่ยว/วัน  และ 5.เพิ่มรอบจัดเก็บในถนนสายหลัก ถนนสายรอง กำหนดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะ 2 รอบ/วัน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตจัดทำแผนการจัดเก็บขยะโดยระบุทะเบียนรถจัดเก็บรอบที่ 1 รอบที่ 2 และให้กำหนดรถขนาด 2 ตัน เป็นรถเร่งด่วนในถนนสายหลัก เก็บวันละ 2-3 รอบ พร้อมระบุหน้าที่รถทุกคัน  รวมทั้งระบุจำนวนรถและจำนวนคน ที่ต้องใช้ตามแผนที่กำหนด พร้อมรวบรวมแจ้งสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาพิจารณาเรื่องการจัดหาบุคลากรให้ครบตามอัตรากำลัง แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ให้ตกค้างในพื้นที่เป็นเวลานานต่อไป

ทั้งนี้สำนักสิ่งแวดล้อมจะจัดประชุมเจ้าหน้าที่เขต ทั้ง 6 กลุ่มเขต เพื่อชี้แจงระเบียบการปฎิบัติงานในการเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการเก็บขยะของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามประเมินผลต่อเนื่อง เพื่อรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครรับทราบต่อไป