"ชาติไทยพัฒนา" เบอร์ 18 ส่งผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 87 คน

2023-04-05 03:00:13

"ชาติไทยพัฒนา" เบอร์ 18 ส่งผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 87 คน

Advertisement

"ชาติไทยพัฒนา" เบอร์ 18 ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 87 คน "วราวุธ"ลำดับที่ 1 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.66 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 4-7 เม.ย. 66  ในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 18 ส่งผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 87 คน  ดังนี้ 

1. นายวราวุธ ศิลปอาชา

2. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย

3. นายนิกร จำนง

4. นางนันทพร ดำรงพงศ์

5. นายกนก วงษ์ตระหง่าน

6. นายสันติ กีระนันทน์

7. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง

8. น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช

9. น.ส.สุจิตรา ทรงมัจฉา

10. น.ส.พัชรี โพธสุธน

11. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

12. นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา

13. นายวิทยา ศรีชมภู

14. นายสุขสันต์ วัฒนไกร

15. นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า

16. นายธานี ฉัตรนภารัตน์

17. นายมานิต สถาปนพิทักษ์กิจ

18. พล.ท.ดร. วีระ วงศ์สรรค์

19. นายปรเมศวน์ กุมารบุญ

20. นายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์

21. นายภิเศก สายชนะพัน

22. นายสุรพงษ์ พรมเท้า

23. นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ

24. นายไพศาล ชโนวรรณ

25. นายสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

26. นายสำรวย ผัดผล

27. นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

28. ดร.วีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์

29. นายสมยศ หนูหนอง

30. นายประชอบ หลีนุกูล

31. นางผ่องพรรณ์ เป็งใจ

32. นายพยอม แจ้งศรีสุข

33. นายรังสี วิบูลย์อรรถกร

34. นายสามารถ ศักดิ์แก้ว

35. นายสมภาศ พจนปรีชา

36. นายโกไสย เดชรุ่งเรือง

37. นายเชิดเกียรติ แก้วกำเนิด

38. ว่าที่ร้อยตรีธานี ชาวสวน

39. นายสิระ กลั่นผล

40. นางสาวมยุรี ศรีวิพัฒน์

41. นายพนม แก้วดี

42. พ.อ.ประดิษฐ์ ธิติศรัณย์

43. นางจิราลักษณ์ บัวนาค

44. นายสาโรจน์ คำพิทักษ์

45. นายเดโช พรหมชิต

46. นายสิริบรรณจบ คงใหม่

47. นายนพพล รักณรงค์

48. จ.ส.อ.ชาญ ดีมี

49. นายสัตตพล ดาราวุฒิ

50. นายสุภกิณห์ กิจไพศาล

51. นายณรงค์ ยุทธิวัตร์

52. นายปรีชากร โมลิกา

53. นางสุภาพร ชาวสวน

54. พ.ต.ท.ดำรงค์วิทค์ รัตนฟูวงศ์

55. นางณัฐธยาน์ พิพิทฐานนท์

56. นายจักรวาล อุ่นสินมั่น

57. น.ส.ชนิดา กวยรักษา

58. นายเกาศัลย์ แก้วยิ่งยงค์

59. นายประทุม สะไรรักษ์

60. นายพรชัย จิ๋วเจริญ

61. นายอภิชาติ บูชิตตานนท์

62. นายธงชัย ธนะสิงห์

63. นายสุรเวช ตันสกุลพิจิตร์

64. น.ส.กาญนภา กลิ่นถนอม

65. น.ส.ภราดา นาคสุริยะ

66. นายกฤษดา ทับทอง

67. นายภูธเนศ ทับทอง

68. นายชัยรัตน์ มุทาญาณากร

69. จ.ส.ต.เฉลิม เทียนขุดทด

70. นายปกาญจน์ นพศรี

71. นายสิริกร เรืองฤทธิ์

72. นายจักรกฤษณ์ พันธุรักษ์

73. นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง

74. นายอมรเชษฐ์ เพชรรักษ์

75. นายต่อพล ปิ่นทอง

76. นายโสภณ จะยะสกูล

77. นายปราโมทย์ แก้วพิชัย

78. นายธนบูลย์ กิ่งเกตุ

79. นายพิพัฒน์ เจือละออง

80. นายวิชมัย สุทธินุ่น

81. นายธเนศพล สิมมา

82. น.ส.สุนิสา เพชรดีคาย

83. นายอภิเดช แก้วดวง

84. นางสรีญากรณ์ หงษาชุม

85. นายพิมล จินารักษ์

86. นายวิทยา เถื่อนมิ่งมาตย์

87. น.ส.หนูกรรณ ศรีสมบัติ