เปิดชื่อ 100 ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พท. "วิโรจน์" ลำดับที่ 1

2023-04-04 10:02:39

เปิดชื่อ 100 ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พท.  "วิโรจน์" ลำดับที่ 1

Advertisement

เปิดชื่อ 100 ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พท.  "วิโรจน์" ลำดับที่ 1  ไร้ชื่อ "แพทองธาร-เศรษฐา" 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับลำดับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคเพื่อไทย จำนวน  100  คน มีดังนี้

1 .พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์

2 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

3 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

4 รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล

5  ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง

6 นายเกรียง กัลป์ตินันท์

7 ดร.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

8 นายสุชาติ ตันเจริญ

9 ดร.สุทิน คลังแสง

10 ศ.พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ

11  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

12  นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

13 นายจาตุรนต์ ฉายแสง

14 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

15 นายนพดล ปัทมะ

16 นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

17 นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

18 รศ.ดร.อดิศร เพียงเกษ

19 นาย นิคม บุญวิเศษ

20 น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล

21 น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

22 นางประวีณ์นุช อินทปัญญา

23 นายสุรเกียรติ เทียนทอง

24 นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์

25 นายดนุพร ปุณณกันต์

26 ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

27 พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี

28 นาย สุธรรม แสงประทุม

29 ผศ.ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

30 ทพญ ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

31 น.ส.เพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย

32 น.ส.ละออง ติยะไพรัช

33 นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช

34 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ

35 รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์

36 นายก่อแก้ว พิกุลทอง

37 นายขจิตร ชัยนิคม

38 นายเอกพร รักความสุข

39 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

40 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล

41 ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ

42 นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์

43 นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์

44 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ

45 นายอุเมสนัส ปานเดย์

46 ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล

47 นายรัฐกิจ เฮงตระกูล

48 น.ส.อุบลกาญจน์ อมรสิน

49 ดร.ธงทอง นิพัทธรุจิ

50 นายพชร ธรรมมล

51 นายสมเกียรติ ตันติธนไพศาล

52 นายอนุสรณ์ ไกรวัตตนุสรณ์

53 พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร

54 น.ส.ณภัทรา กมลรักษา

55 นายนิทัศน์ ศรีนนท์

56 นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ

57 นายอภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์

58 นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ

59 นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล

60 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ

61 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

62 นายชานันท์ ยอดหงษ์

63 นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง

64 นพ.สุกิจ พรหมศิริ

65 นายประสพ สารสมัคร

66 นายชุมสาย ศรียาภัย

67 นายประภัสร์ จงสงวน

68 นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์

69 ศ.ดร. สุชาติ ธาดาธำรงเวช

70 นายสนธยา หลาวหล้าง

71 นายสหัสชัย อนันตเมฆ

72 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

73 นายสมนาม เหล่าเกียรติ

74 น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา

75 นายธนวรรษ เพ็งดิษฐ์

76 นางอนงค์ ล่อใจ

77 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์

78 นายสุรยุทธ์ ทวีกุลวัฒน์

79 นายจักริน พัฒน์ดำรงจิตร

80 นายวราวุธ ยันต์เจริญ

81 นายกฤช เอื้อวงศ์

82 นายสุรชัย เบ้าจรรยา

83 นายภูวเดช นพฤทธิ์

84 นายสุวรรณ น้ำใจดี

85 นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์

86 นา มานพ จรัสดำรงนิตย์

87 นายนิกร ซัจเดว

88 นายเกรียงเดช เข็มทอง

89 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล

90 ศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล

91 นสพ.ชัย วัชรงค์

92 นายจักรพงษ์ แสงมณี

93 นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

94 ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม

95 ดร.นลินี ทวีสิน

96 นายพิชัย นริพทะพันธุ์

97 นายพงศกร อรรณนพพร

98 ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด

99 นายสนธยา คุณปลื้ม

100 นายภูมิธรรม เวชยชัย