ประธาน กกต.พอใจสมัคร ส.ส.วันแรกเรียบร้อย

2023-04-03 15:52:34

ประธาน กกต.พอใจสมัคร ส.ส.วันแรกเรียบร้อย

Advertisement

ประธาน กกต. ตรวจความพร้อมสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พระนครศรีอยุธยา พอใจภาพรวมสมัคร ส.ส. วันแรกเรียบร้อย  ยันพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ส.ส. ยึดตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 66  นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจติดตามและสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีเขตเลือกตั้ง จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง เพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อปี 62 มีจำนวน 4 เขตเลือกตั้ง และมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 665,860 คน

นายอิทธิพร กล่าวว่า ภาพรวมของการเลือกตั้งแต่ไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้เป็นวันรับสมัครวันแรก ผู้สมัครต้องศึกษาว่าตนเองต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลงสมัคร ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้ใดหากพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง สามารถร้องเรียนได้โดยก่อนการเลือกตั้ง กกต. ได้จัดโครงการการเลือกตั้งสมานฉันท์ เพื่อให้ผู้สมัครทุกคนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ควรจะเป็น อะไรที่กฎหมายห้ามกระทำ เพื่อให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติตามสิ่งที่กกตแนะนำได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การร้องเรียน อยากให้คำนึงหากเป็นการร้องเท็จ ก็จะมีโทษตามกฎหมาย หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง นอกจากสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ของ กกต. ยังสามารถโทรศัพท์สอบถามผ่านสายด่วน 1444 หรือโหลดแอปพลิเคชั่น สมาร์ตโหวต ที่หลังจากวันที่ 14 เม.ย. ที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว จะมีข้อมูลประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด ข้อควรปฏิบัติกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสามารถยื่นขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำลังเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.-9 เม.ย. 66

นายอิทธิพร ยังกล่าวว่า หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามารถสอบถามผ่านทางสายด่วน 1444 หรือโหลดสมาร์ตโหวต โดยหลังวันที่ 14 เม.ย. ที่ กกต. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ในแอปก็จะมีข้อมูลประวัติของผู้สมัคร รวมถึงมีกฎระเบียบข้อควรปฏิบัติต่างๆ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องไปใช้สิทธิ รวมถึงสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด ที่ยังเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.-9 เม.ย. 66

นายอิทธิพร ยังกล่าวถึงการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งว่า การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง กกต. ต้องปฏิบัติตามมาตรา 84 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฉบับแก้ไขที่กำหนดให้บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท ต้องมีความแตกต่างกัน จะเหมือนกันไม่ได้ โดยแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องมีช่องทำเครื่องหมายและหมายเลขของผู้สมัครให้เพียงพอกับจำนวนผู้สมัครบัญชีรายชื่อ กฎหมายระบุว่า ต้องมีช่องหมายเลขของผู้สมัคร สัญลักษณ์พรรคและชื่อพรรค ก่อนหน้านี้กฎหมายไม่ได้เขียนไว้ แต่ กกต. ก็ปฏิบัติเช่นนั้นมาตลอด แต่วันนี้สิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นข้อกฎหมายไปแล้ว มีการเลือกตั้งเมื่อปี 62 ที่เป็นบัตรใบเดียว แต่ถ้าเป็นบัตร 2 ใบ เราปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด