รับสมัคร ผอ.อภ. 12 ก.พ. - 5 มี.ค.

2018-02-10 17:40:31

รับสมัคร ผอ.อภ. 12 ก.พ. - 5 มี.ค.

เปิดรับสมัคร ผอ.องค์การเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 12 ก.พ. - 5 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ผอ.อภ. เปิดเผยว่า อภ.มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.อภ. แทน ผอ.อภ.ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 6 ก.ค. 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. - 5 มค.ค. 2561 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ สำนักอำนวยการชั้น 4 อาคารอำนวยการ อภ. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

นพ.เจษฎา กล่าวต่อว่า ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผอ.อภ.นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกไว้ค่อนข้างกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่ประสงค์จะเข้ามาทำงาน เพื่อประเทศชาติ ในการร่วมกันพัฒนางานของอภ. นำพา อภ.ไปสู่การบริหารยุคใหม่ สร้างการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนได้มากขึ้น เป็นเสาหลักด้านยาวัคซีนและเวชภัณฑ์ของประเทศ และสร้างความมั่นคงด้านยาให้กับประเทศ 

สำหรับคุณสมบัติของผู้จะสมัครเข้ารับตำแหน่ง จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารธุรกิจ อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง  ผู้สมัครต้องมีวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์งานด้านสุขภาพ และด้านการบริหารจัดการองค์กร รวมถึง สามารถขับเคลื่อนได้ มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีความคิดเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร โดยเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารขององค์กรที่มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 


โดยผู้สมัครที่มาจากภาคราชการ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งนักบริหาร ในระดับตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงขึ้นไป หรือ ตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ถ้ามาจากภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท/ปี​และถ้ามาจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุด 

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถติดต่อได้ที่ สำนักอำนวยการ อภ. ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. - 5 มี.ค. 2561เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.gpo.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 203 8200 , 02 203 8060 มือถือ 081 828 5494 โทรสาร 02 354 8850


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง