เปิดบทสรุป “เปรมชัย”เข้าพื้นที่ จนท.ใครมีเอี่ยว

2018-02-09 16:35:42

เปิดบทสรุป “เปรมชัย”เข้าพื้นที่ จนท.ใครมีเอี่ยว

เผยบทสรุปการเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกของคณะ “เปรมชัย” 3 - 4 ก.พ. ชี้ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทรหา “หัวหน้าวิเชียร” ด้าน “หัวหน้าวิเชียร” ทำหนังสือถึง ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ลงวันที่ 2 ก.พ. แต่ไม่ได้รับอนุญาตเหตุไม่ได้ทำการขอเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งไม่มีสำเนาบัตรประชาชนประกอบการขออนุญาตเข้าพื้นที่ แจงยกเว้นเก็บค่าบริการเข้าใจว่า ผอ.ฝากแขกมาแล้วเป็นการยกเว้น ไม่ต้องเก็บเงินเมื่อวันที่ 9 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีบทสรุปการเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ของคณะนายเปรมชัย กรรณสูต เมื่อวันที่ 3 - 4 ก.พ.2561 ระบุดังนี้

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. มาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 บัญญัติไว้ว่า นอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติการตามหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

2.กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยในข้อ (1) ไม่นำเครื่องมือสำหรับใช้ในการล่าสัตว์ป่าหรือจับสัตว์ป่าหรืออาวุธใดๆ เข้าไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

3.คำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ 1257/2549 ลงวันที่ 28 ส.ค.2549 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การอนุญาตให้เข้าไปใช้สถานที่ หรือที่พัก หรือบ้านพัก และการถ่ายทำภาพยนตร์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสถานที่ราชการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า การศึกษา วิจัย สัตว์ป่า มอบหมายหน้าที่ให้


1.ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า มีอำนาจหน้าที่อนุญาตให้บุคคลเข้าไปและให้นำยานพาหนะเข้าไป ให้ใช้สถานที่หรือที่พัก หรือบ้านพัก ที่จัดไว้สำหรับการพักค้างคืน และการถ่ายทำภาพยนตร์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ยกเว้น / ลดค่าบริการหรือค่าตอบแทน

2.ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 มีอำนาจหน้าที่อนุญาตให้บุคคลเข้าไปและให้นำยานพาหนะเข้าไป ให้ใช้สถานที่กางเต็นท์ พักค้างคืน ในพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับการพักค้างคืน

3.หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีอำนาจหน้าที่อนุญาตหรือให้บริการแก่ผู้ติดต่อโดยไม่พักค้างคืน ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่อาจมอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เหมาะสมอนุญาตแทนได้

4.ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2540 ข้อ 5 กำหนดให้ผู้ใดเข้าไปหรือนำยานพาหนะ หรือยานพาหนะอื่นใด เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งใดต้องเสียค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามอัตราที่อธิบดีกำหนด

5.ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ข้อ 3 ผู้ใดประสงค์จะใช้สถานที่หรือที่พักหรือบ้านพัก ที่กรมป่าไม้จัดไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรอพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งอธิบดีมอบหมาย และต้องเสียค่าบริการหรือค่าตอบแทนเนื่องในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวกตามอัตราที่อธิบดีกรมป่าไม้ประกาศกำหนดเป็นแห่งๆไป ทั้งนี้ไม่เกินอัตราท้ายระเบียบนี้

6. ประกาศกรมป่าไม้ ลงวันที่ 28 ส.ค.2545 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บริการ หรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กำหนดให้ผู้เข้าไปหรือนำยานพาหนะหรือพาหนะอื่นใดเข้าไปหรือใช้สถานที่หรือที่พักหรือบ้านพักที่จัดไว้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 23 แห่ง ซึ่งรวมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี และตาก ต้องชำระค่าบริการหรือค่าตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายฉบับนี้


กรณีการยื่นขออนุญาตเข้าพื้นที่

1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก มีหนังสือที่ ทส 0909.208/255 ลงวันที่ 2 ก.พ.2561 เรียน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 แจ้งว่าได้รับการประสานทางโทรศัพท์จาก ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ว่าคณะของนายเปรมชัย กรรณสูต จำนวน 4 คน มีความประสงค์จะเข้าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทินวย - ทิคอง - มหาราช และเส้นทางสะเน่พ่อง - เกาะสะเดิ่ง ระหว่างวันที่ 3 - 4 ก.พ.2561 พร้อมด้วยรถยนต์จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 7ค - 2192 กทม. จึงขออนุญาตให้คณะดังกล่าวเข้าทำกิจกรรมในวันและเส้นทางดังกล่าว

2.จากกรณีดังกล่าว ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ไม่สามารถอนุญาตให้คณะของนายเปรมชัย เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตกได้ เนื่องจากคณะของนายเปรมชัย ไม่ได้ทำการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบคำขอที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด และไม่มีสำเนาบัตรประชาชนประกอบการขออนุญาตเข้าพื้นที่ ทำให้ไม่มีการอนุญาตเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก แต่อย่างใด

3.จากกรณีดังกล่าวทำให้การตรวจตรากรณีคณะของนายเปรมชัย นำรถยนต์พร้อมสัมภาระเข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก เจ้าหน้าที่ได้ใช้การตรวจตราในเบื้องต้นโดยมิได้มีการตรวจค้นโดยละเอียด ทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถนำอาวุธและอุปกรณ์การล่าสัตว์อื่นๆ เข้าไปในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ได้ และนำไปใช้ในการกระทำผิดดังกล่าว

4.กรณีการยกเว้นการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปการนำยานพาหนะเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก นั้น เนื่องจากทางนายวิเชียร ชิณวงษ์ เข้าใจว่า เมื่อ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ฝากแขกดังกล่าวมาแล้ว เป็นการยกเว้น ไม่ต้องเก็บเงินดังกล่าว เพราะการยกเว้นไม่ต้องเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปการนำยานพาหนะเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นอำนาจของ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1257/2549 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2549


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง