"เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบเอ็มวีเพลงเช้าวันใหม่ของ ปชป.

2023-03-07 13:19:38

"เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบเอ็มวีเพลงเช้าวันใหม่ของ ปชป.

Advertisement

"เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบเอ็มวีเพลงเช้าวันใหม่ของ ปชป. ฝ่าฝืนระเบียบ กกต. หรือไม่

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ ตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึง กกต. เพื่อขอให้ตรวจสอบเอ็มวีเพลงเช้าวันใหม่ของ ปชป. ว่า เข้าข่ายฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 18 หรือไม่ กรณีดังกล่าว มาจากข่าวที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์พรรคเสรีรวมไทย อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ระบุไว้ส่วนหนึ่งว่า เอ็มวีของพรรคประชาธิปัตย์ น่าจะเข้าข่ายผิดระเบียบการหาเสียงของ กกต.  ต่อมานายนายราเมศ รัตนเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ได้ให้ข่าวโดยมีความตอนหนึ่งว่า ยืนยันว่าการทำเอ็มวีดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 18 ระบุว่า ข้อ 18 ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับรายการทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อมวลชน สื่อโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร สื่อมวลชน เป็นต้น ใช้ความสามารถ หรือวิชาชีพดังกล่าว เพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมือง กรณีตาม (1) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครที่ใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน หาเสียงเลือกตั้ง ให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดง

(2) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ

(3) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม

(4) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใด ตามประเพณีต่าง ๆ

(5) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบนี้”

นายเรืองไกร กล่าวสรุปว่า กรณีดังกล่าว จึงควรส่งเรื่องให้ กกต. ตรวจสอบว่า เอ็มวีเพลงเช้าวันใหม่ที่พรรคปชป.ได้ทำขึ้นมานั้น เข้าข่ายการฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 18 หรือไม่