ปธพ. 10 ผนึกกำลัง จัดแพทย์อาสาถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-07 07:00:59

ปธพ. 10 ผนึกกำลัง จัดแพทย์อาสาถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราช ตรวจพระสงฆ์ 1,000 รูป  ณ จังหวัดนครราชสีมา

Advertisement

ปธพ.10 ผนึกกำลังจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อ ตรวจสุขภาพให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 สาขาเฉพาะทาง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วนแพทย์อาสาฯ ซึ่งมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) ได้ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อ ตรวจสุขภาพให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 สาขาเฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกคัดกรอง คลินิกอายุรกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิก CPR คลินิก หู คอ จมูก คลินิกตรวจคลื่นหัวใจ คลินิกศัลยกรรม คลินิกจักษุกรรม คลินิกกระดูกและข้อ และคลินิกวัคซีน ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา, พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2, นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, พลอากาศโท นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 10 ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 1-10 แพทย์อาสา และจิตอาสาทุกสาขาอาชีพร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” เป็นโครงการต่อเนื่องของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยมูลนิธิ และคณะนักศึกษา ปธพ. ได้ขอประทานอนุญาตดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าพระคุณท่านได้อนุโมทนาและได้กล่าวว่าทำให้ครบ 9 ครั้ง ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.แต่ละรุ่นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ถวายการตรวจรักษาไปแล้วจำนวน 23 ครั้ง ซึ่งในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สำหรับเป็นหน่วยบริการให้พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นจิตกุศลที่ดีงาม โดยมีนักศึกษา ปธพ.10 เป็นเจ้าภาพ รวมทั้งผู้สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษา ปธพ. ทุกรุ่นที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเป็นอย่างมาก

ด้านนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในนามตัวแทนของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา รู้สึกปลื้มใจที่มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข


และ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.10 ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมา ในการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2566 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบโอกาสทางการแพทย์แก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชนของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง


ทั้งนี้บรรยากาศ ตั้งแต่เช้าตรู่วันที่ 4 มีนาคม มีพระสงฆ์ จากจังหวัดศรีสะเกษ นั่งรถไฟ มาเข้าการตรวจ ถึงหน่วยบริการเป็นรูปแรก ในเวลา 05.00 น. จากนั้นก็มีพระสงฆ์ในพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้ทยอยเดินทางมาเข้ารับบริการทั้ง 10 คลินิก

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้สนับสนุนการจัดตั้งครัวสนาม เพื่อบริการให้กับพระภิกษุสงฆ์และประชาชน รวมทั้งแพทย์อาสา พยาบาล และจิตอาสา ที่เข้าร่วมในโครงการฯ อันมีจิตกุศลในการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์จำนวน 1,000 รูป พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่และกำลังพล สำหรับการจัดโครงการให้ประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ทางด้านนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น 1 ในคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ที่ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวให้พระสงฆ์ทราบข่าวการมาออกหน่วยแพทย์อาสา ครั้งนี้ เป็นร่วมกุศลครั้งนี้ดูแลสุขภาพพระสงฆ์อันจะช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาอีกด้วย