มนต์ขลัง "สโตนทาวน์" เมืองมรดกโลกในแซนซิบาร์

2023-03-02 13:45:12

มนต์ขลัง "สโตนทาวน์" เมืองมรดกโลกในแซนซิบาร์

Advertisement

แซนซิบาร์, 1 มี.ค. (ซินหัว) — เมืองโบราณ “สโตนทาวน์” ในเกาะแซนซิบาร์ของแทนซาเนีย เป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ทรงคุณค่าหลายแห่ง อาทิ อาสนวิหารคาทอลิก มัสยิด และป้อมโบราณ ซึ่งตั้งตระหง่านภายใต้ท้องฟ้าสีคราม รายล้อมด้วยน้ำทะเลใส

สโตนทาวน์เคยเป็นเมืองหลวงของรัฐสุลต่านแซนซิบาร์ รวมทั้งเป็นเบ้าหลอมของวัฒนธรรมแอฟริกา เอเชีย และยุโรปอันหลากหลาย โดยเมืองโบราณเปี่ยมมนต์ขลังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี 2000


(บันทึกภาพวันที่ 21-23 ก.พ. 2023)