เครือข่ายเยาวชน 6 ประเทศศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ป้องกันยาเสพติด

2023-03-01 22:46:34

เครือข่ายเยาวชน 6 ประเทศศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ป้องกันยาเสพติด

Advertisement

เครือข่ายเยาวชน 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการป้องกันยาเสพติด

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 ที่ผ่านมา นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รุ่น 2 (the 2 nd Youth Network on Drugs Prevention Program : YNDPP) ผู้แทนเยาวชนจาก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา จีนและประเทศไทย ร่วมงานกว่า 36 คน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. ในการนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ สำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนในพิธี


ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายขอบรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการปัญหายาเสพติด โดยตั้งเป็นโยบายหลักเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้เยาวชนได้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ของยาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 นี้ มีแนวคิดมุ่งเน้นให้เยาวชนจาก 6 ประเทศที่เข้ารับการอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และ สปป.ลาว รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เป็นหนึ่งในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด ตามบริบทของแต่ละประเทศ


โดยโครงการจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.66 ถึง วันที่ 8 มี.ค.66 โดยนำผู้แทนเยาวชนจาก 6 ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ช่วงอายุระหว่าง 18 - 23 ปี เข้ารับการอบรมและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการป้องกันยาเสพติดในมุมมองของเยาวชนของแต่ละประเทศ พร้อมนำคณะผู้แทนเยาวชนนานาชาติเรียนรู้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของยาเสพติด ร่วมด้วยการศึกษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในพื้นที่จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายใต้การดูเเลอย่างใกล้ชิดของคณะผู้ดำเนินโครงการฯ และนักวิชาการ วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมเดินทางไปกับคณะเยาวชนฯ โดยในส่วนของสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ นั้น มี พ.ต.อ.หญิงศิริกุลฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการศึกษาดูงานฯ ครั้งนี้