ให้ออก "สารวัตรซัว" ปมถูกกล่าวหาละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน

2023-02-10 07:54:59

ให้ออก  "สารวัตรซัว" ปมถูกกล่าวหาละทิ้งหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน

Advertisement

ผู้บังคับการกองโยธาธิการลงนามคำสั่งให้ "พ.ต.ท.วสวัตติ์"ออกจากราชการไว้ก่อน ปมถูกกล่าวหาจนถูกตั้ง กก.สอบสวนละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรเกิน 15 วัน

เมื่อวันที 9 ก.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.ต.ต.ธงชัย เสรีวัฒนา ผู้บังคับการกองโยธาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกองโยธาธิการที่ 5 /2566   เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ระบุว่า ด้วย พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สังกัดกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับเงินเดือน(ระดับ) ส.3 ขั้น 14 32,450  บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง กองโยธาธิการ ที่ 4/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.2566 ในเรื่องละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ทางราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2543 ข้อ 3(1) คือ ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่อง เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92, 105, 131 และ 179 แห่งพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 9 จึงให้  พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2กองโยธาธิการ  สำนักงานส่งกำลังบำรุง ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2566  เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา141 ภายใน 30วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่ว้นพันกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ ก่อนหน้านี้ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก แฉถึง “พนันออนไลน์” ที่ทำจนใหญ่โต มีเจ้าของเป็นทั้ง “นายตำรวจ” ด้วย เป็น “นายบ่อน” ทั้งนี้ยังระบุว่า มาเก๊า 888 เรียกว่าแค่ไซส์ S เพราะไซส์ L คือ “สารวัตรซัว เข้าไปเกี่ยวพัน การทำพนันออนไลน์ตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตรี ยันวันนี้เป็นพันตำรวจขณะนี้ สารวัตรซัวย้ายไปอยู่กองส่งกำลังบำรุง (โยธา)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) กล่าวถึงประเด็นที่มีการกล่าวหาพาดพิง ตำรวจที่ชื่อ "สารวัตรซัว" เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ และละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น ผบ.ตร.ได้สั่งการให้ ผบช.สกบ. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากพบว่ามีการละทิ้งหน้าที่ หรือมีการกระทำผิดอื่น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ จะดำเนินการทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน