กสทช.ตั้ง "หญิงแย้" นั่งอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

2023-02-04 00:30:00

กสทช.ตั้ง "หญิงแย้" นั่งอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

Advertisement

ประธาน กสทช.เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง "หญิงแย้" นั่งอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีการเผยแพร่คำสั่งจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล (เพิ่มเติม) ลงนามโดย ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยสั่ง ณ วันที่ 27 ธ.ค.65 ระบุว่า  ตามที่ กสทช. ได้มีคำสั่งที่ 24/2565 ลงวันที่ 18 พ.ค.65 และ ที่ 48/2565 ลงวันที่ 4 ก.ค. 65 แต่งตั้งและเพิ่มเติมอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลไปแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค. 2565 และครั้งที่ 35/2565 เมื่อวันพุธที่ 21 ธ.ค. 2565 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง น.ส.นนทพร ธีระวัฒนสุข เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพเพจ หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุข