ผบก.น.1 ลงนามคำสั่งให้ 6 ตร.ห้วยขวางออกจากราชการไว้ก่อน

2023-02-02 17:56:38

ผบก.น.1 ลงนามคำสั่งให้ 6 ตร.ห้วยขวางออกจากราชการไว้ก่อน

Advertisement

ผบก.น.1 ลงนามคำสั่งให้ 6 ตร.ห้วยขวางออกจากราชการไว้ก่อน  เหตุเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมก๊วนดาราสาวไต้หวัน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ.66  พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา  ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1  (ผบก.น.1 ) ลงนามในคำสั่ง กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ที่ 45 / 2566  เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ด้วยมีข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

1. ร.ต.อ.ปฏิภาณ ศิริชัยวัฒนา รองสารวัตรธุรการ สน.ห้วยขวาง

2. ร.ต.อ.ยอดฤทธิ์ ลางคุลเสน รองสารวัตรป้องกันปราบปราม  สน.ห้วยขวาง 

3. ด.ต.กฤษฎา คำมะนา ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สน.ห้วยขวาง

4. ส.ต.อ.นันทวัชร์ สุวรรณา ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สน.ห้วยขวาง

5. ส.ต.อ.เฉลิมชัย ศิริวังโส ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สน.ห้วยขวาง

6. ส.ต.อ.วัชรนนท์ ชาวยอง ผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สน.ห้วยขวาง

มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน เนื่องจากต้องหาคดีอาญาที่ 84/2566 ของ สน.ห้วยขวาง  ฐานความผิด "เป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต" อันเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157  และมีเหตุให้พักราชการได้ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3(1) คือ ร.ต.อ.ปฏิภาณ ศิริชัยวัฒนา รองสารวัตรธุรการ สน.ห้วยขวาง  กับพวกรวม 6 ราย เป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่กลับมีพฤติการณ์ เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมผู้กระทำผิดดำเนินคดีอันเป็นการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และพฤติการณ์ดังกล่าวไม่น่าไว้วางใจ ถ้าให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความ เสียหายได้และพิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งข้าราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 131 และ 179 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565  ประกอบกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547  ข้อ 8 จึงให้ตำรวจทั้ง 6 นาย ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ตามมาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565  ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์