ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต

2023-02-01 09:10:11

ประกาศ กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต

Advertisement


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กกต. เรื่องจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 400 เขต

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.66  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนเป็นการทั่วไปครั้งแรก ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น ดังนี้

1.จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรวันที่ 31 ธ.ค.65 จำนวน 66,090,475 คน

2.จำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย 165,226 คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน 

3.จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ด้วย