สิงห์อมควัน 97.7 % พร้อมเลิกบุหรี่ถ้าแฟนขอ

2018-02-03 23:30:18

สิงห์อมควัน 97.7 % พร้อมเลิกบุหรี่ถ้าแฟนขอ

เปิดผลสำรวจต้อนรับวาเลนไทน์ เยาวชน 65.7 % จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่มาเป็นแฟน ถ้าสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกจะเลิกถึง 97.7 % ชี้ความรักเป็นส่วนสำคัญต่อการเลือกสูบบุหรี่หรือไม่สูบ 


เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่สยามสแควร์ ซอย 5 กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ส่งเสริมค่านิยมคนรุ่นใหม่ รักอย่างสร้างสรรค์” เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับพิษภัย ผลกระทบของบุหรี่ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องจากพบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อายุของเยาวชนไทยที่ทดลองสูบบุหรี่ครั้งแรกน้อยลง รวมถึงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า


นางยุวพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ทั้งนี้พบว่า มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นในกลุ่มเยาวชนชายถึงร้อยละ 4.7 และเยาวชนหญิงร้อยละ 1.9 ทาง กระทรวงตระหนักถึงปัญหานี้ รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อผู้สูบ ต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด โดยเฉพาะความ เจ็บป่วยที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ อยากให้เยาวชนใช้โอกาสวันแห่งความรักที่ใกล้จะมาถึงนี้ คิดถึงคนที่รักเรา โดยเฉพาะ พ่อ แม่ คนในครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจให้เลิกบุหรี่


นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับความเห็นการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 13-22 ปี จาก กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 5,531 คน พบว่าเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 96.6 ไม่สูบบุหรี่ และร้อยละ 65.7 จะไม่เลือกคนที่สูบบุหรี่มาเป็นแฟน ถ้าสูบบุหรี่แล้วแฟนขอให้เลิกก็จะเลิกถึงร้อยละ 97.7 ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรักจะเป็นส่วนสำคัญต่อการจะเลือกสูบบุหรี่หรือไม่สูบในเยาวชน


ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งดำเนินการมาเป็นปีที่ 2 แล้ว การส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนซึ่ง เป็นนักสูบหน้าใหม่เลิกบุหรี่เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะกลุ่มนี้เมื่อสูบบุหรี่แล้วจะมีความคิดที่ไม่อยากเลิกสูบสูงถึง ร้อยละ 13.5 จากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการมีแฟนที่สูบและไม่สูบบุหรี่นั้น ยังพบอีกว่า ร้อยละ 30 มีแฟนและส่วนใหญ่มีแฟนที่ไม่สูบบุหรี่ กลุ่มที่มีแฟนสูบบุหรี่ ร้อยละ 74.5 ไม่ชอบที่แฟนสูบบุหรี่เพราะไม่ดีต่อสุขภาพ และร้อยละ 81.3 อยากให้แฟนเลิกบุหรี่และบ่อยครั้งที่ทะเลาะกับแฟนเรื่องสูบบุหรี่ ร้อยละ 77.5 พยายามชักจูงให้แฟนเลิกบุหรี่ และในวันวาเลนไทน์นี้ก็จะชวนให้แฟนเลิกบุหรี่โดยการให้ความรักและกำลังใจ ซึ่งความรักและกำลังใจเป็นปัจจัยที่จะทำให้เยาวชนเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง