จีนมุ่งยกระดับมาตรการ "คุ้มครองสุขภาพ" ระยะแรก

2023-01-06 09:45:42

จีนมุ่งยกระดับมาตรการ "คุ้มครองสุขภาพ" ระยะแรก

Advertisement

ปักกิ่ง, 5 ม.ค. (ซินหัว) — หนังสือเวียนจากกลไกร่วมป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 แห่งคณะรัฐมนตรีจีน ฉบับวันอังคาร (3 ม.ค.) ระบุการส่งเสริมบริการทางสุขภาพเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพและป้องกันโรคตั้งแต่ระยะแรก

หนังสือเวียนระบุการบังคับใช้มาตรการคัดกรอง ระบุตัวตน ดูแลรักษา และส่งต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มเติม เพื่อป้องกันและลดจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรง รวมถึงการจัดสรรเวชภัณฑ์อันประกอบด้วยยาและชุดทดสอบแอนติเจนแก่กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัว และเด็กที่เจ็บป่วย

หน่วยงานท้องถิ่นควรจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยอาการรุนแรง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของบริการรถพยาบาลและโทรศัพท์สายด่วนของโรงพยาบาล ขณะสถาบันการแพทย์ทุกระดับควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการส่งต่อผู้ป่วย ปรับปรุงขั้นตอนส่งต่อผู้ป่วยอาการรุนแรง และพัฒนาบริการส่งต่อผู้ป่วยอาการรุนแรงที่รวดเร็ว


(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนรับยาที่คลินิกไข้ในนครฉางซา มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน วันที่ 20 ธ.ค. 2022)