ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

2023-01-03 16:35:06

ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

Advertisement

"ทิพานัน"เผย ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม และใบแทนบัตรประกันสังคม 2 ปี 

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.66  น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าที่จำเป็นที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับภาครัฐและประชาชน  กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 2 ม.ค.63 ให้ทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ในกรณีค่าธรรมเนียมใบคำขอและใบแทน หากรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่ำกว่าต้นทุนของภาครัฐในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานพิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 100 บาท หรือรายได้จัดเก็บ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อใบอนุญาตให้พิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียม โดยให้มีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมทุก 5 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และให้พิจารณาแนวทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมหรืออาจยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ จึงเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม

"รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งลดภาระค่าธรรมเนียมให้ประชาชนและลดภาระให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน จึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนี้เพื่อให้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียมใบแทนบัตรประกันสังคมฉบับละ 10 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.67"น.ส.ทิพานัน กล่าว