คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนเคหะท่าทราย

2022-11-08 16:10:34

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนเคหะท่าทราย

Advertisement

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนเคหะท่าทราย โดยมีรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ คุณตกานต์ สุนนทวุฒิ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ความรู้เพิ่มเติม มีความสุข รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง และขอขอบคุณโครงการดีดีจากคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

นักศึกษาผู้จัดโครงการทุกคนได้ถอดบทเรียน จากการจัดโครงการครั้งนี้ว่าการเรียนพยาบาลต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับการปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับประชาชนผู้สูงวัยทำให้เกิดความคิดต่อยอดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสืบทอดพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี