"ท่านใหม่"ขยับแชร์ปมขายที่ดินให้ต่างชาติ

2022-11-04 12:04:43

"ท่านใหม่"ขยับแชร์ปมขายที่ดินให้ต่างชาติ

Advertisement

"ท่านใหม่"ขยับแชร์โพสต์ปมขายที่ดินให้ต่างชาติ 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.65  ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ "ท่านใหม่" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า คำว่า "ขาย" หมายถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือเงินทองจากการแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนเองถือครองอยู่โดยกรรมสิทธิ์ถือครองนั้นถูกโอนถ่ายให้ผู้ "ซื้อ" และจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองอีกครั้งด้วยการ "ซื้อ" คืน

คำว่า "ชาติ" หมายถึง อธิปไตย เหนือดินแดนแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นที่ยอมรับว่า ดินแดนแห่งนั้นมีสิทธิสภาพเหนืออาณาเขตของตน ย่อมแสดงว่า พลเมืองของดินแดนนั้นอยู่ภายใต้การยอมรับว่า มีอธิปไตยเป็นของดินแดนนั้นอย่างสมบูรณ์

สิทธิในกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดิน ไม่ใช่ สิทธิในกรรมสิทธิ์เช่าที่ดินเสมอ เพราะ ขาย คือการให้สิทธิ์ขาด ไม่มีเงื่อนไขการส่งมอบคืน "ผไทของไทยทุกส่วน" คือ ทุกตารางนิ้วมีกรรมสิทธิ์เฉพาะเจาะจงให้กับคนไทยในพระราชอาณาจักรนี้ สามารถถือครองได้ ไม่ว่าผู้นั้น จะยากดีมีจน ……..

การสูญเสียเอกราชบนพื้นที่ใดก็ตาม เกิดจากการสูญเสียกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ให้กับต่างด้าว (ต่างชาติ) ที่มิใช่พลเมืองไทยโดยสัญชาติไทย สิ่งนี้เป็นสิทธิของพลเมือง คนไทย ที่กำลังถูกรุกล้ำด้วยสิทธิต่างด้าว ที่มีเอกสิทธิ์เหนืออาณาเขตที่ตนครอง เมื่อทำให้สูญเสียเอกราชบนพื้นที่ใดก็ตาม จากเหตุที่ไม่สามารถคุ้มกัน คุ้มครองผู้ถือกรรมสิทธิ์ ของต่างด้าวได้ตามกฎหมายไทยได้ ก็จะเรียกได้เต็มปากว่า รัฐบาล "ขายชาติ" เหตุผลอย่างง่ายที่สุด คือ ต่างด้าวนั้นมิใช่คนไทย มีสิทธิสภาพ นอกอาณาเขต เป็นตัวกำหนด จะซื้อขายกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ก็เข้าข่ายแบ่งขายที่ดิน

มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญไทยนั้น กล่าวไว้ว่า และระบุชัดเจนว่า "แบ่งแยกมิได้" แต่มิได้ระบุว่า "แบ่งขายยามขัดสนได้


ขอบคุณเฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล