ศาล รธน.ลงมติ 23 พ.ย. ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองขัด รธน.หรือไม่

2022-11-02 14:24:34

ศาล รธน.ลงมติ 23 พ.ย. ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองขัด รธน.หรือไม่

Advertisement

ศาล รธน.นัดลงมติวินิจฉัยร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมืองขัด รธน.หรือไม่ 23 พ.ย.

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.65  ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี กรณีประธานรัฐสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 77 คน เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานรัฐสภา เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก. ด้านการเมือง (2) หรือไม่ และตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 23 พ.ย. เวลา 09.30 น.