บังคับใช้แล้วกฎกระทรวงคลายล็อกเงื่อนไขผลิตสุรา

2022-11-02 10:23:28

บังคับใช้แล้วกฎกระทรวงคลายล็อกเงื่อนไขผลิตสุรา

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 คลายล็อกเงื่อนไขผลิตสุรามีผล 2 พ.ย. 65

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.65 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 153 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รมว.คลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ผลิตสุราเพื่อการค้า หมายความว่า ผลิตสุราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือเพื่อการอื่นใด โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน และให้หมายความรวมถึงผลิตสุราที่มีปริมาณเกิน 200 ลิตรต่อปีด้วย   โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ใช้เครื่องจักร ที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าต่ำกว่าห้าแรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้ทั้ง เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าต่ำกว่าห้าแรงม้าและคนงานมีจำนวน น้อยกว่า 7 คน  โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ใช้เครื่องจักร ที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าแต่น้อยกว่า 50 แรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คน แต่น้อยกว่า 50 คน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่า ตั้งแต่ 5 แรงม้าแต่น้อยกว่า 50 แรงม้าและคนงานมีจำนวนตั้งแต่ 7 คนแต่น้อยกว่า 50 คน

นอกจากนี้ การผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ผู้ใด ประสงค์จะผลิต สุราที่มิใช่เพื่อการค้าให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งเอกสาร หรือหลักฐานตามที่กาหนดในแบบคำขอต่ออธิบดี ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาลระบุว่าใบอนุญาตผลิตสุราที่ออกตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560 ให้ถือ เป็นใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าตามกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต และหากผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราต่อเนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน ใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราภายใน 90 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และให้ใช้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงนี้ในการพิจารณาอนุญาต เว้นแต่กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ให้สามารถยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์จากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์หรือสุรากลั่นในชุมชน ตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุราพ.ศ. 2560 ซึ่งยื่นคาขอรับใบอนุญาต ให้นับรวมระยะเวลาการได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์หรือสุรากลั่นในชุมชนตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 แล้วแต่กรณี ได้ด้วย ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พ.ย. 65นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง