วธ.จ่ายเงินเยียวยาศิลปิน 2,055 รายได้รับผลกระทบจากโควิด

2022-10-12 13:29:46

วธ.จ่ายเงินเยียวยาศิลปิน 2,055 รายได้รับผลกระทบจากโควิด

Advertisement

วธ.จ่ายเงินเยียวยาศิลปินอายุเกิน 65 ปีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 แล้ว 2,055 รายกว่า 10 ล้าน

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.65  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจากการหารือร่วมกันในส่วนของกลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลผ่านสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้านนั้น ขณะนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเยียวยาศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ของ วธ. จำนวน 2,459 ราย วงเงินรวมทั้งสิ้น 12,295,000 บาทแล้ว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการถึงเดือน ต.ค.2565

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า เบื้องต้น วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้โอนเงินเยียวยาให้กับศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รอบที่ 1 จำนวน 2,055 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,275,000 บาท และที่เหลืออีก 404 ราย เป็นเงินจำนวน 2,020,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีผู้ขอแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลบัญชีธนาคาร ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาต่อไป พร้อมกันนี้ทาง วธ. ได้มีหนังสือแจ้งสมาคม สมพันธ์ มูลนิธิ ชมรม ที่ขอรับการเยียวยาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรับทราบผลการโอนเงินให้ศิลปินที่มีอายุเกิน 65 ปี ตามโครงการเยียวยาฯ และปัญหาอุปสรรคดังกล่าวแล้ว ประกอบด้วย 1. สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย 193 ราย 2. สมาคมศิลปินขับซอล้านนา 58 ราย 3. สมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา 125 ราย 4. สมาคมลิเกแห่งประเทศไทย 366 ราย 5. สมาคมหมอลำอีสาน 110 ราย 6. สมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ 116 ราย 7. สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย 48 ราย 8. สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ 57 ราย 9. สมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทย 13 ราย 10. สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 388 ราย 11. สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 1 ราย 12. สมาคมผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์ 2 ราย 13. มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง 66 ราย 14. ชมรมกลุ่มศิลปินบันเทิงแห่งประเทศไทย (ศิลปินกลางแจ้ง) 512 ราย