NIA สานพลังขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ สร้างต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี

2022-10-10 18:35:55

NIA สานพลังขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ สร้างต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจี

Advertisement

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศีกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ หรือ แก่น ลงนามความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ย่านศรีจันทร์-กังศดาน จ.ขอนแก่น ให้เป็น “ย่านนวัตกรรมอาหาร การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ” รวมถึงเป็นศูนย์กลางการต่อยอดองค์ความรู้และเศรษฐกิจระดับนานาชาติ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งย่านนวัตกรรมแห่งนี้จะเป็นพื้นที่สำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสและผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดลบีซีจี (Bio-Circular-Green Economy)ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า “NIA มีแผนยกระดับนวัตกรรมในภาคอีสาน โดยตั้งเป้าผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาคนี้ผ่านโครงการย่านนวัตกรรมจังหวัดขอนแก่น ทั้งย่านศรีจันทร์และย่านกังศดาน เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องสำหรับสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองให้มีความโดดเด่น การทำกิจกรรม การลงทุนด้านนวัตกรรมที่สามารถสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและคุณค่าใหม่ให้กับภาคอีสาน โดยเฉพาะเรื่องอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นห่วงโซ่คุณค่าในการตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ และสร้างสีสัน ความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเมือง (Urban Innovation) กลุ่มธุรกิจนวัตกรรม ดนตรี-ศิลปะ-นันทนาการ (MARTech) เพื่อให้ย่านนวัตกรรมขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมระดับภูมิภาค”


“สำหรับเป้าหมายของการขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมศรีจันทร์-กังศดาน จ.ขอนแก่น นี้ มุ่งเป้าให้เป็น 1) ศูนย์กลางเศรษฐกิจนวัตกรรมเกษตร อาหาร และ เทคโนโลยีชีวภาพ พื้นที่แห่งโอกาสของผู้ประกอบการ 2) ศูนย์กลางด้านการเรียนรู้และการศึกษาในระดับภูมิภาคยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และ 3) เมืองน่าอยู่ เชื่อมโยงการใช้ชีวิตและการทำงาน สร้างเศรษฐกิจสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ โดย NIA จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมขับเคลื่อนให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส การเริ่มต้นคิดค้นนวัตกรรม การพัฒนาหรือทดลองนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงผลักดันทางด้านนโยบาย และกลไกที่ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทยได้เติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ให้กับภูมิภาคนี้” ดร.พันธุ์อาจ เพิ่มเติม

คุณวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผล และ บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศไทย โดยกลุ่มมิตรผล และ บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จะนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ ของเครือฯ มาสนับสนุนการพัฒนาย่านนวัตกรรมขอนแก่น เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอื้ออำนวยต่อการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการพัฒนาธุรกิจสู่โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green หรือ BCG สามารถเชื่อมโยงความรู้และกิจกรรมในย่านด้วยรูปแบบนวัตกรรมเปิด หรือ Open Innovation เป็นศูนย์รวมของการ

บ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่ เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย และนวัตกร โดยมีศูนย์นวัตกรรมและวิจัยของกลุ่มมิตรผล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้น 9 ของอาคารแห่งนี้ พร้อมด้วยพื้นที่แสดงผลงาน สินค้า การจัดประชุม และโรงแรม ซึ่งนับเป็นการสร้าง Innovation Ecosystem และการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น”

ความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ในวันนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในบูรการความมือเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงของประเทศไทยต่อไป