นายกฯให้กำลังใจครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

2018-01-16 09:50:50

นายกฯให้กำลังใจครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

Advertisement

นายกฯ ส่งสาร “วันครู” ระลึกถึงครูทุกท่าน ยกย่องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อทุกคนในสังคม มีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พร้อมเป็นกำลังใจมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแบบที่ดีให้แก่คนในสังคม บ่มเพาะศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจ เมตตาเป็นที่ตั้ง

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. อ่านสารเนื่องในโอกาส“วันครู” ครั้งที่ 62 ว่า เนื่องในโอกาสวันครูได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 16 ม.ค.2561 นี้ ผมขอส่งความเคารพและความระลึกถึงมายังผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน “ครู”เป็นบุคคลที่มีความหมายและความสำคัญต่อทุกคนในสังคม ในฐานะที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ปลูกฝังความคิดและจิตใจ ให้ศิษย์มีความเจริญทั้งทางสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ที่สร้างคน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในทุกด้าน เพื่อให้ครูสามารถมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูในการสอนหรือใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย

เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 นี้ ผมขอมอบคำขวัญว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการเป็นตัวแบบที่ดีให้แก่คนในสังคม รวมทั้งการอบรมบ่มเพาะศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจและความเมตตาเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีความรู้และคุณธรรมความดีเป็นรากฐาน หนุนนำในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ซึ่งบรรดาศิษย์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ ก้าวหน้า และมั่นคงต่อไป

ในโอกาสนี้ ผมขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีพลังกายและพลังใจที่เข็มแข็ง ประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่โดยทั่วกัน